Today’s NEWS FEED

News Feed

HotNews:IIG มุ่งขยายธุรกิจ Digital Transformation – IT Security /แจก IIG-W1 20:1 /BE8 ทุ่ม1.4พันลบ.ควบรวมกิจการ "Cyber Security"

3,605

 

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(17สิงหาคม 2565)---------บอร์ด iiG ไฟเขียวอนุมัติการใบสำคัญเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (IIG -W1) รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับหุ้นสามัญเดิมจำนวน 20 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า เติมฐานทุนรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต เชื่อมั่นโตต่อเนื่อง

 

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 มีมติในประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IIG-W1) จำนวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับหุ้นสามัญเดิมจำนวน 20 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น และมี ราคาใช้สิทธิ 32.00 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 2 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

 

 


พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 6,861,842.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 56,861,842.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,723,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการการลงทุนใน บริษัท แลนซิ่ง บิสสิเนส ซิสเต็ม จำกัด (Lansing) จำนวนไม่เกิน 8,723,684 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IIG-W1 จำนวน 5,000,000 หุ้น โดยมีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2565 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565

 

 

ด้านเบริล 8 พลัส เดินเกมใหญ่ ทุ่ม1.4 พันล้าน ควบรวมกิจการ บริษัทเบย์ คอมพิวติ้ง ผู้ประกอบการธุรกิจ Cyber Security อันดับต้นๆ ของประเทศ ก้าวขึ้นสู่ผู้นำอุตสาหกรรม หนุนการเติบโตที่ยั่งยืน ชี้ธุรกิจ Digital Transformation จำเป็นต้องมี Cyber Security เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า โดยออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 26.05 ล้านหุ้น ราคา 47.60 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 1.24 พันล้าน ให้กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมเบย์คอม สวอปเข้าถือหุ้น BE8 สัดส่วน 10.8 % และจ่ายเป็นเงินสด 200 ล้านบาท ขณะที่ผลงานไตรมาส 2/65 ท็อปฟอร์มทำนิวไฮ กำไรสุทธิพุ่ง35%

 

นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 ผู้นำด้าน Digital Transformation แบบครบวงจร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าซื้อกิจการบริษัทเบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (เบย์คอม) ซึ่งเป็นผู้นำ Cyber Security อันดับต้นๆ ของประเทศ โดยเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเบย์คอม เต็มจำนวน 80,000 หุ้น หรือคิดเป็น 100% ของทุนจดทะเบียน

 

ทั้งนี้การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด สัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียน บริษัทจะแบ่งการชำระค่าหุ้นออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกบริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 26.05 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 10.83% ของทุนชำระแล้วของบริษัท ให้กับ บริษัทคีย์เมกเกอร์ เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด(Holding) เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด อันได้แก่หุ้นเบย์คอม จำนวน 68,800 หุ้น โดยกำหนดราคาหุ้นละ 47.60 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,239.9 ล้านบาท และส่วนที่ 2 จะชำระค่าหุ้นเบย์คอมจำนวน 11,200 หุ้นเป็นเงินสด 200 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมในการซื้อกิจการทั้งหมด 1,439.9 ล้านบาท


โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียน 107.29 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 120.32 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 26.05 ล้านหุ้น (พาร์0.50 บาท) เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมด คือ หุ้นสามัญบริษัทเบย์คอม จำนวน 68,800 หุ้น

อย่างไรก็ตามหลังจากกระบวนการซื้อกิจการแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นเดิมของเบย์คอม จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจำนวน 26.05 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 10.83 % ของทุนชำระแล้วของบริษัท


บริษัทได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 ต.ค.นี้ เวลา 10.00 น.ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ เพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้นในการทำรายการดังกล่าว รวมทั้งแต่งตั้งบริษัทเวลแคป แอดไวเซอรี่ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในเรื่องรายการเข้าซื้อกิจการบริษัทเบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด


สำหรับบริษัทเบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ถือเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และเป็นผู้นำเชี่ยวชาญด้าน Cyber Security อันดับต้นๆของประเทศ ก่อตั้งมานานกว่า 25 ปี มีประสบการณ์ทำงานกว่า 330 โครงการ มีลูกค้ากว่า 100 ราย โดยมีทีมงานและพนักงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security มากถึง 175 คน


นายอภิเษกกล่าวว่า การทำธุรกิจ Digital Transformation จำเป็นต้องมี Cyber Security ซึ่งตลาด Cyber Security มีขนาดใหญ่และมีโอกาสเติบโตสูง เนื่องจากตอนนี้ทุกธุรกิจมีการเก็บข้อมูลบนระบบ digital ทำให้มีความเสี่ยงของการโดนโจรกรรมข้อมูลหรือการโดนโจมตีทาง Cyber นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่จะผลักดันเพิ่มเติมทั้ง พ.ร.บ.ไซเบอร์และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ดังนั้น การเพิ่มศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้าน Cyber Security ก็จะทำให้ BE8 สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้ดีขึ้น


“เราวางแผนจะสร้าง Digital Transformation Ecosystem ที่สมบูรณ์แบบ การที่ BE8 เข้าซื้อกิจการเบย์คอม จะทำให้มีความพร้อมในการทำธุรกิจ มีความแข็งแกร่งที่จะแข่งขัน ก้าวเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายอภิเษกกล่าว


นอกจากนี้ นายอภิเษกยังกล่าวถึงผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2 ปี 2565 ว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ 30.01 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 35.55% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิ 22.14 ล้านบาท ขณะที่มีรายได้รวม 136.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.95% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2564 ที่มีรายได้รวม 91.69 ล้านบาท

 

สาเหตุที่ไตรมาส 2/2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้และกำไรปรับตัวดีขึ้น เป็นผลมาจากการที่บริษัทได้เริ่มรับรู้รายได้จากงานโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ และการขยายฐานลูกค้าทั้งในส่วนการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะลูกค้าเดิมมีการลงทุนเทคโนโลยีเพิ่มอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้จากการขายและการให้เช่าใช้สิทธิการใช้งาน ขณะเดียวกันยังมีการขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน

 

ส่วนผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 53.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 37.15%

 

“ภาพรวมไตรมาส 2 ปี 2565 ของ BE8 ยังเติบโตต่อเนื่อง กำไรสุทธิทำสถิตินิวไฮ ธุรกิจของเราจะเติบโตทั้งจากธุรกิจหลักและธุรกิจที่บริษัทเข้าไปร่วมทุน โดยนอกเหนือจากแผนการเข้าไปซื้อกิจการเบย์คอมแล้ว ขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการควบรวมกิจการกับบริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด หรือ X10 ยักษ์ใหญ่ด้านโครงสร้างการเชื่อมต่อระบบ Technology Integration และมีแผนการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท วานิลลา แอนด์ เฟรนด์ และ บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด เพื่อต่อยอดธุรกิจสร้าง Ecosystem ปีนี้น่าจะเป็นก้าวสำคัญของ BE8 สู่การเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยใช้เทคโนโลยีมาขับเคลื่อนสร้างรายได้รูปแบบใหม่ที่อยู่ล้ำหน้า Disruption ขึ้นแท่นผู้นำธุรกิจที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation แบบครบวงจร” นายอภิเษก กล่าว

 

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

HotNews : MASTER ปิดดีลใหญ่ส่งท้ายปี66 ทุ่ม 720 ลบ. เข้าลงทุน 40% ใน V Square

MASTER ประกาศบิ๊กดีล! ทุ่มงบ 720 ล้านบาท เข้าลงทุน 40% ในคลินิกเสริมความงาม V Square Clinic หวังเสริมฐานเติบโต...

กองทุน TESG ขายวันแรก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อยขี่ไม้กวาดวิเศษ หุ้นไทยเช้านี้ยังไม่แรงอย่างที่คิด หลังกองทุน TESG ล็อตแรกรวม 22 กองทุน จาก16 บลจ. เริ่มเปิด...

มัลติมีเดีย

ORN เปิดกลยุทธ์-ต่อยอดธุรกิจ - สายตรงอินไซด์ - 30 ต.ค.66

บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“ORN”) ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company)...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้