Today’s NEWS FEED

News Feed

บอร์ด ECF เคาะแผนก่อสร้างโกดังสินค้าแห่งใหม่ มูลค่าลงทุน 46.70 ลบ. ทั้งปี65 มุ่งป้าผลงานเติบโตไม่ต่ำกว่า10 – 12%

1,383

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 12 สิงหาคม 2565)------- นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)ECF เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่6/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยได้มีมติที่ประชุมที่สำคัญเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในเรื่องโกดังสินค้าแห่งใหม่ และรายการที่เกี่ยวโยงกันในเรื่องการเช่าที่ดิน โดยอนุมัติให้บริษัท ฯ เข้าทำสัญญาเช่าที่ดิน กับ นายวัลลภ สุขสวัสด์ ในฐานะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีอายุสัญญาเช่า 20 ปี (รวมระยะเวลาก่อสร้าง) โดยจะทำสัญญาเช่าภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯในมูลค่าการเช่ารวมประมาณไม่เกิน 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการก่อสร้างโกดังสินค้าแห่งใหม่ โดยมีงบประมาณการก่อสร้างรวม 46,700,000.00 บาท (สี่สิบหกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯเนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ มีการขยายตัวของธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้น ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาพื้นที่เพื่อใช้ในการเก็บสต็อกสินค้า โดยที่ดินที่เช่าดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับโรงงานผลิตสินค้าของบริษัทฯ เพื่อสะดวกต่อการใช้ประโยชน์ และประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

สำหรับผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และรายได้ของบริษัทย่อยเท่ากับ 339.11 ลบ. และมีรายได้รวมเท่ากับ 352.26 ลบ. ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเท่ากับร้อยละ11.41 และร้อยละ 11.95 ตามลำดับ เนื่องมาจากฤดูกาลขายของลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นที่ชะลอการสั่งซื้อในไตรมาสที่
2 สถานการณ์ในสหรัฐอเมริกา และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่มีปัจจัยบวกในขณะนี้ โดยปกติแล้วรายได้จากการขายในช่วงไตรมาสที่ 2 ของทุกปีจะเป็นช่วงที่มียอดขายต่ำสุด ซึ่งหากพิจารณาในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และปี 2564บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 277 ลบ. และ 375 ลบ. ตามลำดับ ซึ่งหากเปรียบเทียบแนวโน้มจากปี 2563นับว่าบริษัทฯ ยังสามารถสร้างรายได้จากการขายเติบโตได้ภายใต้ปัจจุบันที่มีทั้งภาวะสถานการณ์สงคราม เงินเฟ้อราคาน้ำมัน และโรคระบาด Covid-19 ในขณะนี้

บริษัทฯ มีสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าระหว่างการส่งออกและจ าหน่ายภายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 55 และร้อยละ 45 ตามลำดับ โดยช่วงไตรมาสที่ 2 มีสัดส่วนการส่งออกลดลงร้อยละ 31.31 ในขณะที่การจำหน่ายสินค้าภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.17 ซึ่งมาจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาติเคิลบอร์ดที่เพิ่มสูงขึ้นรายการส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกิดจาก บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด(GEP) ซึ่งเป็นผู้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์โดยบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (ECF-P) ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนใน GEP คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ปัจจุบันมีรายได้เชิงพาณิชย์สำหรับโครงการเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์ ปัจจุบันทาง GEP อยู่ระหว่างการก่อสร้างเฟสที่ 2 ซึ่งความคืบหน้าการก่อสร้างยังคงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไม่เกิน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 นี้ และจะเร่งดำเนินการก่อสร้างส าหรับเฟสที่เหลือให้ครบทั้ง 4 เฟสโดยเร็วต่อไป ประกอบกับขณะนี้บริษัทฯ ไม่มีภาระการจ่ายเงินลงทุนในโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมแต่อย่างใด เนื่องจากได้ชำระส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ลงทุนในโครงการไปครบถ้วนทั้งหมดแล้ว

ปัจจุบันการรับชำะค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเมียนมาร์ยังเป็นไปตามปกติและไม่มีล่าช้ากว่าเงื่อนไขภายใน 45วัน ตามเงื่อนไขที่กำหนด

GEP ได้รับเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (USD) บนเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ที่ดำเนินการกับหน่วยงานของรัฐ GEP (การไฟฟ้าของรัฐบาลเมียนมาร์ : EPGE) จึงไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลเมียนมาร์ที่ออกมาควบคุมการจ่ายช าระคืนหนี้ในรูปเงิน USD ต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงินแต่อย่างใด

สำหรับรายการส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน GEP ในฐานะบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2565มีมูลค่าเท่ากับ 7.85 ลบ. ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่าเท่ากับ 7.81 ลบ.


สำหรับทิศทางการเติบโตของรายได้ส าหรับปี 2565 บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ10 – 12 เนื่องจากปัจจัยที่เข้าสู่ฤดูกาลขายสินค้าในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 รวมถึงการพัฒนาสินค้าใหม่ในช่วงที่ผ่านมาที่สถานการณ์โรคระบาดเริ่มคลี่คลาย ทำให้ลูกค้ากลับมาเริ่มพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด และคาดว่าจะสนับสนุนโอกาสการเติบโตจากคำสั่งซื้อที่จะเข้ามาเพิ่มในช่วงครึ่งปีหลังได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: กนง.เคาะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00% ต่อปี มีผลทันที

บอร์ด กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00% ต่อปี มีผลทันที..............

ขึ้นดอกเบี้ย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ รอดูผลการประชุม ณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 5/2565....

รายงานพิเศษ : TEGH หุ้น Sustainable Growth ปักหมุดปี 69 รายได้ทะลุ 2.2 หมื่นลบ.

หุ้นน้องใหม่ป้ายแดง บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้