Today’s NEWS FEED

News Feed

BBIK ตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ 3 บริษัท รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

1,349

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 12 สิงหาคม 2565)----นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) BBIK เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารเป นผู้มีอำนาจในการดำเนินการอันจำเป นหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งบริษัทย่อย และการลงทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวได้ทุกประการ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยมีรายละเอียดของการเข้าทำรายการดังนี้


1. ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท บลูบิค ไททันส์ จำกัด(โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
จำนวนหุ้นสามัญที่ลงทุน : 8,000 หุ้น
มูลค่าเงินลงทุน (หุ้นละ 100 บาท) : 800,000 บาท
สัดส่วนของการถือหุ้น : บริษัท แอดเดนด้า จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ99.98) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80.00
ลักษณะที่เกี่ยวโยงกัน : ธุรกรรมนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 21/2551ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ : ขนาดรายการสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 0.119%รายละเอียดเบื้องต้นของ บริษัท บลูบิค ไททันส์จำกัด
ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาระบบและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยด้านไซเบอร์(Cyber security consulting and solution implementationservices) และ
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระ
 ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระ 1,000,000 บาท
 จำนวนหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น
 มูลค่าหุ้น 100 บาทต่อหุ้น
ฐานะของ บริษัท บลูบิค ไททันส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ในการลงทุน : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)

 

 

2. ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท บลูบิค เน็กซัส จำกัด
(โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
จำนวนหุ้นสามัญที่ลงทุน : 8,000 หุ้น
มูลค่าเงินลงทุน (หุ้นละ 100 บาท) : 800,000 บาท
สัดส่วนของการถือหุ้น : บริษัท แอดเดนด้า จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ99.98) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80.00
ลักษณะที่เกี่ยวโยงกัน : ธุรกรรมนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 21/2551ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ : ขนาดรายการสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 0.119%
รายละเอียดเบื้องต้นของ บริษัท บลูบิค เน็กซัส จำกัด
ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลและบล็อกเชนโซลูชัน (DigitalPlatform and Blockchain Solution)และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระ
 ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระ 1,000,000 บาท
 จำนวนหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น
 มูลค่าหุ้น 100 บาทต่อหุ้น
ฐานะของบริษัท บริษัท บลูบิค เน็กซัส จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ในการลงทุน : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
แหล่งเงินทุนที่ใช้ : ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)

 

3. ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท บลูบิค (สหราชอาณาจักร) จำกัด (จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร)(โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
จำนวนหุ้นสามัญที่ลงทุน : 24,999 หุ้น
มูลค่าเงินลงทุน (หุ้นละ 1 GBP) : 24,999 GBP หรือประมาณ 1,089,956 บาท(อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1GBP = 43.599 บาท)
สัดส่วนของการถือหุ้น : บริษัท บลูบิค โกลบอล จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 78)
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
ลักษณะที่เกี่ยวโยงกัน : ธุรกรรมนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 21/2551ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ : ขนาดรายการสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 0.184%
รายละเอียดเบื้องต้นของ บริษัท บลูบิค (สหราชอาณาจักร) จำกัด
ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี (Digitalexcellence and delivery) และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการให้บริการในภูมิภาคยุโรป
ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระ
 ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระ 25,000 GBP
 จำนวนหุ้นสามัญ 25,000 หุ้น
 มูลค่าหุ้น 1 GBP ต่อหุ้น
ฐานะของ บริษัท บลูบิค (สหราชอาณาจักร) จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ในการลงทุน : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
แหล่งเงินทุนที่ใช้ : ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: กนง.เคาะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00% ต่อปี มีผลทันที

บอร์ด กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00% ต่อปี มีผลทันที..............

ขึ้นดอกเบี้ย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ รอดูผลการประชุม ณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 5/2565....

รายงานพิเศษ : TEGH หุ้น Sustainable Growth ปักหมุดปี 69 รายได้ทะลุ 2.2 หมื่นลบ.

หุ้นน้องใหม่ป้ายแดง บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้