Today’s NEWS FEED

News Feed

GULF ขายหุ้น 50.01% ในโครงการ BKR2 โรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล ขนาด 464.8 เมกะวัตต์ ในประเทศเยอรมนี มูลค่า 305 ล้านยูโร

1,431

 

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 12 สิงหาคม 2565)----นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่าเมื่อวันที่11 สิงหาคม 2565 Gulf International Holding Pte. Ltd. (“GIH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ100.00 ได้เข้าทำสัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement)และสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) เพื่อจำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ใน Borkum Riffgrund 2 Investor Holding GmbH (“BKR2 Holding”) ให้แก่ Neptune1 InfrastructureHoldings Pte. Ltd. (“Neptune1”) ในสัดส่วนร้อยละ50.01 ด้วยมูลค่าขายทั้งสิ้น 305 ล้านยูโร ทั้งนี้ Neptune1 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Keppel Infrastructure Trust (“KIT”) และ Keppel Renewable Investments ซึ่งทั้ง KIT และ Keppel RenewableInvestments ถือหุ้นโดย Keppel Corporation Limited (“Keppel Corporation”) (รวมเรียกว่า “Keppel Group”) ในปัจจุบันBKR2 Holding ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ใน Borkum Riffgrund 2 Offshore Wind Farm GmbH & Co. oHG (“โครงการBKR2”) ร่วมกับ Ørsted A/S (“Ørsted”) โดยภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวจะส่งผลให้ GIH มีสัดส่วนการถือหุ้นใน BKR2Holding จากร้อยละ 100.00เป็นร้อยละ49.99 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ25.00 ในโครงการ BKR2 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการโอนหุ้นภายหลังการดำเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาเสร็จสิ้น ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 4ของปี2565


โครงการ BKR2 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล (Offshore Wind Farm) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง464.8 เมกะวัตต์ (ขนาดกำลังการผลิตส่งออก 450.0 เมกะวัตต์) ตั้งอยู่ในทะเลเหนือ (North Sea) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเยอรมนี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(Power Purchase Agreement: PPA) และสัญญาบ ารุงรักษา (Operation & Maintenance Agreement: O&M Agreement) กับกลุ่มบริษัท Ørsted เป็นระยะเวลา 20 ปี จากวันที่เปิดด าเนินการ นอกจากนี้ โครงการ BKR2 ยังมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ feed-intariff (FiT) ที่รับประกันโดยรัฐบาลประเทศเยอรมนี เป็นระยะเวลา 9.5 ปี หลังจากเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ และจะได้รับค่าไฟฟ้าตาม merchant priceโดยมีการรับประกันราคาขั้นต่ำ สำหรับปีที่ 9.5 ถึงปีที่ 20 จึงส่งผลให้โครงการดังกล่าวมีเสถียรภาพทางรายได้ในระยะยาว

 

KITเป็นกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยมีมูลค่าการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารสินทรัพย์ทั้งหมดประมาณ 4.7 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) ในขณะที่ Keppel Corporationเป็นหนึ่งในบริษัทข้ามชาติชั้นน าของประเทศสิงคโปร์ที่มีเครือข่ายลงทุนมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก โดยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาในการพัฒนาเมืองบนหลักความยั่งยืน (Sustainable Urbanization) ที่เน้นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การเชื่อมต่อข้อมูล (Connectivity) เช่นศูนย์ข้อมูล และการบริหารสินทรัพย์ ดังนั้น การจำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ใน BKR2 Holding จึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และ Keppel Group โดยเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนโดยตรงในโครงการที่มุ่งเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition)และพลังงานหมุนเวียน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

HotNews: กนง.เคาะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00% ต่อปี มีผลทันที

บอร์ด กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00% ต่อปี มีผลทันที..............

ขึ้นดอกเบี้ย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ รอดูผลการประชุม ณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 5/2565....

รายงานพิเศษ : TEGH หุ้น Sustainable Growth ปักหมุดปี 69 รายได้ทะลุ 2.2 หมื่นลบ.

หุ้นน้องใหม่ป้ายแดง บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้