Today’s NEWS FEED

News Feed

MAJOR เผยเข้าซื้อหุ้น WORK ราคาเฉลี่ย 24.99 บาท/หุ้น มูลค่า 903 ลบ. หนุนถือ 8.18% /พร้อมเก็บ TKN ราคาเฉลี่ย 7.89 บาทต่อหุ้น รวมถือแล้ว9.70 %

184

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 26 พฤษภาคม 2565)------นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ เลขานุการบริษัท บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) MAJORเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทํารายการซื้อหุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัท เวิร์คพ้อยท์ เอ็นเทอเทนเมนต์ จํากัด (มหาชน) (“WORK”) ประมาณร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านบาท


(2) บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาเกตติ้ง จํากัด (มหาชน) (“TKN”) ประมาณร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านบาท


การทํารายการดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(“ประกาศได้มาและจําหน่ายไป”) ทั้งนี้ในการคํานวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทานจากผู้สอบบัญชี ประจําไตรมาสที่ 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยการซื้อหุ้นดังกล่าว มีขนาดรายการสูงสุดคํานวณเกณฑ์กําไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 39.50 ซึ่งขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15.00 แต่ตํ่ากว่าร้อยละ50.00 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นภายใน 21วัน นับจากวันที่แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

การทํารายการดังกล่าวนั้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ”) บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯบริษัทฯ ขอแจ้งว่า ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 บริษัทได้ถือหุ้นในบริษัทข้างต้น ดังนี้


(1) บริษัท เวิร์คพ้อยท์ เอ็นเทอเทนเมนต์ จํากัด (มหาชน) (“WORK”) จํานวน 36,138,200 หุ้น ซึ่งเป็นการทยอยซื้อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามราคาซื้อในตลาด อยู่ระหว่างช่วงราคา 22.41 ถึง 29.81บาทต่อหุ้น คิดเป็นราคาซื้อในตลาดเฉลี่ย 24.99 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมประมาณ 903 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการถือหุ้นในWORK เท่ากับร้อยละ 8.18 ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของ WORK


(2) บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) (“TKN”) จํานวน 133,900,000 หุ้น ซึ่งเป็นการทยอยซื้อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามราคาซื้อในตลาด อยู่ระหว่างช่วงราคา 7.06 ถึง 8.26 บาทต่อหุ้น คิดเป็นราคาซื้อในตลาดเฉลี่ย 7.89 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมประมาณ 1,057 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการถือหุ้นในTKN เท่ากับร้อยละ 9.70 ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของ TKN รวมมูลค่าที่ได้ทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทั้งสิ้นประมาณ 1,960 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะดําเนินการสําหรับมูลค่าที่เหลือจํานวนประมาณ 440 ล้านบาท ตามมติอนุมัติฯของคณะกรรมการต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

"UBE" ลุยส่งนวัตกรรมฟลาวมันสำปะหลัง "แป้งทอดกรอบ ทาสุโกะ" ไร้กลูเตน-ผงชูรส-กรอบนาน เอาใจคนเลิฟของทอดแต่รักสุขภาพ

"UBE" ลุยส่งนวัตกรรมฟลาวมันสำปะหลัง "แป้งทอดกรอบ ทาสุโกะ" ไร้กลูเตน-ผงชูรส-กรอบนาน เอาใจคนเลิฟของทอดแต่รักสุขภาพ

TPCH มั่นใจผลงานโตต่อเนื่อง

TPCH มั่นใจผลงานโตต่อเนื่อง

HotNews: ADVANC กลืน 3BB ซื้อหน่วยลงทุน JASIF มูลค่ารวม 32,420 ลบ.

บอร์ด ADVANC อนุมัติเข้าซื้อกิจการ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ -ซื้อหน่วยลงทุน JASIF

มัลติมีเดีย

กูรูแจกหุ้นเด็ด ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/ #รู้ลึก​ #รู้จริง​ #คลุกวงในสไตล์กล้

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้