Today’s NEWS FEED

News Feed

ซิตี้แบงก์ แนะ 5 กองทุนเด่นด้านสุขภาพ เพิ่มความมั่งคั่งพอร์ต ตอบโจทย์ยุคโลกาภิวัตน์โอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์

289

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(19พฤษภาคม 2565)-----สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(19พฤษภาคม 2565)----จากหลากหลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะหลายปีมานี้ ไม่ว่าจะเป็น วิกฤตจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กระตุ้นให้ผู้คนหันมาตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการออกกำลังกาย รวมถึงการดูสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจกันมากขึ้น หรือแนวโน้มที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเข้าสู่สังคมประชากรสูงอายุ โดยจากข้อมูลการเติบโตของประชากรโลกขององค์การสหประชาชาติ ปี 2562 พบว่าประชากรทั่วโลกที่มีอายุมากกว่า 65 ใช้จ่ายมากขึ้นถึง 3 เท่าในการดูแลสุขภาพ รวมถึงคาดการณ์ว่าภายในปี 2593 หนึ่งในหกของคนในโลกจะมีอายุเกิน 65 หรือคิดเป็น 16% ของประชากรโลก ซึ่งจะนำไปสู่การใช้จ่ายดูแลสุขภาพที่มากขึ้นตามลำดับ อีกทั้งอัตราการเกิดโรคต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของประชากร ตลอดจนการพัฒนาการทางด้านการแพทย์ต่าง ๆ ที่ทำให้สามารถรักษาโรคได้หลากหลายมากขึ้น ฯลฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนผลักดันให้เกิดการใช้จ่ายด้านสุขภาพเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจกลุ่มสุขภาพแบบก้าวกระโดด เห็นได้จากภาคธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อมที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโต รวมถึงการลงทุนอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างเห็นได้ชัด

 

ซิตี้แบงก์ ในฐานะสถาบันทางการเงินระดับโลก ผู้ให้บริการด้านบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ในชื่อ “ซิตี้โกลด์” (Citigold) ประกอบไปด้วยบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในทุกสถานการณ์เพื่อประสบการณ์การลงทุนที่ดีที่สุด จะมาแนะนำ 5 กองทุนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อมให้นักลงทุนได้เลือกกระจายการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย

 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (SCB Global Health Care Equity Fund) กองทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ กองทุนหลัก Janus Global Life Sciences Fund โดยจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การดำเนินชีวิตโดยทั่วไปและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น การวิจัยและพัฒนาผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เกี่ยวข้องสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตัวเอง การแพทย์หรือเภสัชกรรม รวมไปถึงบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตหลักมาจากผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี การจดสิทธิบัตร เป็นต้น โดยจากข้อมูลพิจารณาผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนหลัก 3 ปี พบว่ากองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยราว 10.51% ต่อปี


กองทุนกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์เเคร์อิควิตี้ปันผล (Krungsri Global Healthcare Equity Dividend Fund) กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนหลัก JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพทั่วโลก เช่น กลุ่มเภสัชกรรม กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์ และกลุ่มการบริการด้านการแพทย์ โดยจากข้อมูลพิจารณาผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี พบว่ากองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยราว 6.44% และ กองทุนกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (Krungsri Global Healthcare Equity Hedged FX Fund) กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund, Class C (acc) – USD มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนหมวดอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพทั่วโลกเช่นเดียวกัน ซึ่งข้อมูลพิจารณาผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยราว 9.82%

 

ทั้งนี้ซิตี้โกลด์ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าลงทุนตรงผ่านกองทุนรวมในต่างประเทศ ในสกุลเงินดอลลาร์อีกด้วย เช่น กองทุน JPM Global Healthcare Fund A (Acc) USD ซึ่งเป็นกองทุนหลักของกองทุนกรุงศรีที่กล่าวถึงข้างต้น โดยเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ อาทิ เภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ บริการด้านสุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และบริษัทด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งข้อมูลพิจารณาผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี พบว่าสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยราว 9.55%

 

กองทุน BGF World Healthscience Fund A2 USD กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทกลุ่มบริษัทที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นในด้านการดูแลสุขภาพ เภสัชกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ และการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยข้อมูลพิจารณาผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยราว 10%

อย่างไรก็ตามธนาคารฯ แนะนักลงทุนต้องติดตามประเด็นสำคัญของสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้น รวมถึงกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนและรักษาผลประโยชน์ท่ามกลางสภาวะตลาดผันผวน โดยซิตี้โกลด์ยังนำเสนอการบริการความมั่งคั่งในการกระจายการลงทุนได้ทั่วโลกกว่า 250 กองทุน จากพาร์ทเนอร์ทางการเงินที่หลากหลายกับ 5 บลจ.ในประเทศและ 12 บลจ.ต่างประเทศ โดยมีความหลากหลายของกองทุนทั้งประเภทของสินทรัพย์ และภูมิภาคของการลงทุน ควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าซิตี้โกลด์ เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในทุกสถานการณ์เพื่อประสบการณ์การลงทุนที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็น บริการผู้ดูแลบัญชีที่พร้อมให้บริการคำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่าง ๆ การลงทุนให้กับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งให้ลูกค้าสามารถการบริหารความมั่งคั่งสะดวกในทุกโอกาสผ่านซิตี้ โมบายล์ แอปพลิเคชัน โดยลูกค้าซิตี้โกลด์สามารถทำการซื้อ-ขายกองทุนได้ด้วยตัวเอง การตรวจสอบความเคลื่อนไหวของพอร์ทการลงทุน การโอนเงินผ่านทางพร้อมเพย์ไปยังต่างธนาคาร หรือโอนเงินไปยังบัญชีต่างประเทศได้ง่าย ๆ รวมถึงสามารถเปิดบัญชีสกุลเงินต่างประเทศได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ฯลฯ เป็นต้น


ตลอดจนมอบข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์สามารถที่ซื้อและขายกองทุนผ่านซิตี้ โมบายล์ แอปพลิเคชัน รับเครดิตเงินคืนค่าธรรมเนียมการซื้อ 10%* หรือสูงสุด 150,000 บาท* เมื่อมียอดซื้อกองทุนรวมที่ร่วมรายการขั้นต่ำรวม 100,000 บาท หรือรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุดอีก 150,000 บาท* เมื่อลงทุนด้วยเงินลงทุนใหม่ในกองทุนที่ร่วมรายการ สำหรับลูกค้าใหม่รับเครดิตเงินคืนสูงสด 15,800 บาท* เมื่อเปิดบัญชีใหม่และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยผู้สนใจสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิตี้โกลด์ กรุณาติดต่อธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย โทร. 0-2081-0999 หรือ www.citibank.co.th/th/citigold


คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และไม่ขายให้บุคคลอเมริกัน

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

หุ้นแบงก์ By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม เชื่อว่า วันนี้ ตลาดหุ้นไทย น่าจะรีบาวน์ ด้วยหุ้นแบงก์ หลัง ธปท. ยกเลิกการจำกัดอัตราจ่ายเงินปันผล จากเดิม

HotNews: KUN เบ่งกล้าม

KUN กวาดยอดขาย 5 เดือนแรกแตะ 640 ล้านบาท โต 16% (YOY) คิดเป็นกว่า 38 % ของเป้าหมายทั้งปีที่ 1,700 ล้านบาท

"MONO NEXT" สนับสนุนกิจกรรม "ขยะกำพร้าสัญจร"

"MONO NEXT" สนับสนุนกิจกรรม "ขยะกำพร้าสัญจร"

มัลติมีเดีย

กูรูแจกหุ้นเด็ด ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/ #รู้ลึก​ #รู้จริง​ #คลุกวงในสไตล์กล้

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้