Today’s NEWS FEED

News Feed

J ปันผล0.03บ./หุ้น XD 19เม.ย.-เพิ่มทุน190ล้านหุ้น ขายRO 4.93009 : 1.00 ไม่ขายPPO, แจ้งราคาขาย 11เม.ย. /แจกฟรี J-W2 สัดส่วน 6.33334 : 1.00

418

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(7เมษายน 2565)-------------กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 08 เม.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 09 มี.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 08 มี.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การเพิ่มทุน
- การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ
3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม : เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หมายเหตุ :
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ จะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 2
อาคารบี บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 250,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 250,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 190,000,000
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) (เพิ่มเติม) : 4.93009 : 1.00
วันที่คาดว่าจะแจ้งราคาจองซื้อสุดท้าย : 11 เม.ย. 2565
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 60,000,000
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2565
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 30,000,000
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 30,000,000
อัตราส่วน (หุ้นเพิ่มทุน : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) : 6.33334 : 1.00
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : J-W2
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ :
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.00
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 6.25
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :
2 ปี
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 30,000,000
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 30,000,000
อัตราส่วน (หุ้นเพิ่มทุน : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) : 6.33334 : 1.00
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : J-W3
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ :
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.00
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 9.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :
4 ปี
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2565
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 20 เม.ย. 2565
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 19 เม.ย. 2565
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.03
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 05 พ.ค. 2565
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

_________________________________________________

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: PTTEP ตั้งงบลงทุน5 ปี(66-70) 29,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รองรับเติบโตยั่งยืน

ปตท.สผ. เผยแผนการลงทุนปี 2566 และแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2566-2570) โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การ.....

เคลื่อนไหว By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองSET เคลื่อนไหว แถวๆนี้ แม้รายย่อย ประกาศประท้วงหยุดเทรดวันนี้ ค้านเก็บภาษีขายหุ้น .....

“NER ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ ”

“NER ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ ”

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้