Today’s NEWS FEED

News Feed

JDFแจงปี64กำไรลดลง ตามรายได้รวมของบริษัทฯลดลงจากยอดคําสั่งซื้อที่ลดลงของ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-1

447

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(5เมษายน 2565)--------------- บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) JDF เปิดเผยว่าสําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2563 และปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 592.18 ล้านบาท และ 585.70 ล้านบาท ตามลําดับ โดยรายได้รวมของบริษัทฯลดลงจากยอดคําสั่งซื้อที่ลดลงของ ลูกค้าที่ได้ผลกระทบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 แต่อย่างไรก็ตาม รายได้จาก การขายของบริษัทในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค วิด 19 ที่สามารถควบคุมได้ทั่วโลกและการเปิดประเทศ


สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2563 และปี 2564 รายได้จากสินค้าตามคําสั่งซื้อของ ลูกค้าและสินค้ารับจ้างผลิต มีมูลค่าเท่ากับ 539.46 ล้านบาท และ 537.99 ล้านบาท โดยรายได้หลักกว่า ร้อยละ 70 มาจากผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหาร ในขณะที่สินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทที่มีการ จําหน่ายแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและลูกค้าทั่วไปตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 42.75 ล้านบาท และ 38.94 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 7 ของรายได้รวมทั้งหมด โดยสําหรับปี 2563 และปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าตามคําสั่งซื้อของลูกค้าและสินค้า รับจ้างผลิตลดลงจากรายได้จากเครื่องปรุงรสอาหารที่ลดลง เนื่องจากการลดลงยอดการสั่งซื้อของลูกค้า ในกลุ่มธุรกิจอาหารและลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการจํากัด การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 การปิดพื้นที่ห้างสรรพสินค้าและการลดลงของนักท่องเที่ยว ต่างชาติ และรายได้จากขนมขบเคี้ยวประเภทมะพร้าวอบกรอบที่ลดลง เนื่องจากคําสั่งซื้อของลูกค้าของ บริษัทในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรปที่ชะลอลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และผลกระทบจากวิกฤติขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ (Container Shortage) ซึ่งทําให้บริษัทได้รับ ผลกระทบต่อความสามารถในการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ

สําหรับสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทสําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ในปี 2563 และปี 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 42.75 ล้านบาท และ 38.94 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 7 ของรายได้รวม โดยรายได้หลักจากสินค้าประเภทดังกล่าวมาจากผงเขย่าปรุงรสและไส้เบเกอรี่ (ฟิลลิ่ง) ตราโอเค" หรือ "OK" ซึ่งในปี 2564 สินค้าตราโอเคมียอดขายลดลง สาเหตุหลักจากการลดลง


ต้นทุนขายและกําไรขั้นต้น

ต้นทุนจากการขาย ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิต ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย พนักงานทั้งค่าแรงและค่าล่วงเวลาของฝ่ายผลิต ค่าเสื่อมราคาของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ใน โรงงาน ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและสินค้าเสื่อมคุณภาพ และค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค เป็นต้น โดยต้นทุน จากการขายหลักคือ ต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายพนักงาน


สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2563 และปี 2564 บริษัทมีต้นทุนขายจํานวน 383.54 ล้านบาท และ 406.81 ล้านบาท ตามลําดับ สาเหตุหลักจากการตัดค่าเสื่อมราคาโรงงานและเครื่องจักร ใหม่ ซึ่งบริษัทลงทุนก่อสร้างแล้วเสร็จ และการรับรู้ Fixed Cost of Idle Capacity ซึ่งเป็นต้นทุนที่กิจการ ไม่สามารถใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เต็มที่ตามที่ควรจะเป็น เนื่องจากการย้ายโรงงานผลิตมาที่โรงงาน แห่งใหม่ อีกทั้งต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการรับพนักงานใหม่เพื่อรองรับการทํางานใน โรงงานใหม่หลายตําแหน่งและการปรับโครงสร้างตําแหน่งผู้บริหารบางตําแหน่ง ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และกําไรสุทธิ


สําหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2563 และปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย จํานวน 26.15 ล้านบาท และ 36.51 ล้านบาท ตามลําดับ โดยค่าใช้จ่ายพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายในการขายหลัก ของบริษัท สําหรับในปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยขยันจ่ายแก่พนักงานที่เพิ่มมาก ขึ้นสําหรับการผลิต และจํานวนพนักงานที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างปี

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2563 และปี 2564 จํานวน 98.62 ล้านบาท และ 77.49 ล้านบาท ตามลําดับ เมื่อเทียบกับยอดรายได้รวม โดยค่าใช้จ่ายในการ บริหารของบริษัทประกอบด้วยรายการหลัก คือ ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุน และ ค่า เสื่อมราคาและการด้อยค่าสินทรัพย์


สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2563 และปี 2564 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 57.20 ล้าน บาท และ 45.39 ล้านบาท ตามลําดับ โดยคิดเป็นอัตรากําไรสุทธิร้อยละ 9.66 และร้อยละ 7.75 ตามลําดับ ซึ่งการลดลงของอัตรากําไรสุทธิเกิดตามเหตุผลข้างต้นที่ได้กล่าวมา

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: TIDLOR ย้ำสคบ. เห็นชอบร่างฯ ดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อไม่กระทบธุรกิจหลัก

บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR ย้ำกรณี สคบ.เห็นชอบร่างฉบับใหม่ เรื่องการจัดระเบียบควบคุมอัตราเพดานดอกเบี้ย..

เพิ่มพอร์ต By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ท่ามกลาง สายฝน โดนฝน หนาวสะท้านไปทั้งตัว ตอนนี้ วันนี้ บ่าย 3โมง ติดตามติดตามศาล รธน. ........

TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจอง คุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock

TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจองคุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้