Today’s NEWS FEED

News Feed

SVT เผยงบรวมปี 64 กำไร 66.68 ลบ. จากปีก่อนกำไร 65.14 ลบ.

364

 
 
 
 
        
           แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                 
       บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

                   (หน่วย : พันบาท)
งบการเงิน                     
                   12 เดือน
                   ตรวจสอบ
    สิ้นสุดวันที่              31 ธันวาคม
       ปี               2564     2563
 กำไร (ขาดทุน)          66,687    65,146
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นข
องบริษัทใหญ่ *
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ           0.12     0.14
   ต่อหุ้น (บาท)      


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน         
   ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ                      
   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 
มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เป็นหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2
เมษายน 2564 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปี 2564
จึงคำนวณโดยปรับจำนวนหุ้นสามัญตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par) ดังกล่าว 
และในส่วนของกำไรสำหรับปี 2563
รวมผลการดำเนินงานในอดีตของธุรกิจบริการการกระจายสินค้าจากคลังและธุรกิจขนส่งจำนวน 9,607
พันบาท ซึ่งเป็นส่วนงานที่ยกเลิกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

*สำหรับงบการเงินรวม                

โปรดดูงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ก่อนการตัดสินใจลงทุน
 
 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
 ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว"

             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นางสาวภัทรวดี โชติธรรมนาวี )
                  รองผู้อำนายการ สายงานบัญชีและการเงิน
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

_______________

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: TIDLOR ย้ำสคบ. เห็นชอบร่างฯ ดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อไม่กระทบธุรกิจหลัก

บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR ย้ำกรณี สคบ.เห็นชอบร่างฉบับใหม่ เรื่องการจัดระเบียบควบคุมอัตราเพดานดอกเบี้ย..

เพิ่มพอร์ต By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ท่ามกลาง สายฝน โดนฝน หนาวสะท้านไปทั้งตัว ตอนนี้ วันนี้ บ่าย 3โมง ติดตามติดตามศาล รธน. ........

TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจอง คุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock

TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจองคุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้