Today’s NEWS FEED

News Feed

B แจ้งเลื่อนประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM 1/2022) เป็น 7 ก.พ. 65 เหตุไม่ครบองค์ประชุม

506

 

 

 

รายละเอียดแบบเต็มคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข) : 21 ธ.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข) : 07 ก.พ. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 27 ธ.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 24 ธ.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การเพิ่มทุน
- การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม : รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข) : 21 ม.ค. 2565
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 704,819,387
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 704,819,387
อัตราส่วน (หุ้นเพิ่มทุน : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) : 2 : 1
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : B-W7
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 0.99
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :
2 ปี
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข) : 21 ม.ค. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 2,114,458,162
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 2,114,458,162
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.68
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 1,409,638,775
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) : 1.50 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.68
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (แก้ไข) : วันที่ 22 ก.พ. 2565 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2565
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 27 ธ.ค. 2564
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) : 24 ธ.ค. 2564
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 704,819,387
______________________________

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

NER คว้าอันดับที่ 71 จาก 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2565

NER คว้าอันดับที่ 71 จาก 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2565

อย่าแตกแถว By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง บนตัวแปรเดิมๆ ตลาดหุ้น ก็แแกว่งตัวไปมา หุ้นไทย ก็เช่นกัน ..เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ การเล่น.....

HotNews: GUNKUL ส่งซิก Q2/65 ฟอร์มดีต่อเนื่อง โรงไฟฟ้าพลังงานลมหนุนเต็มสูบ

GUNKUL ฉายภาพธุรกิจกัญชง พร้อมเติบโตไปกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยลุยขยายตลาดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อส่งผลิตภัณฑ์...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้