Today’s NEWS FEED

News Feed

ACC ให้ไทยลานนาขยายระยะเวลาการชำระค่าซื้อทรัพย์สินซีอีไอ-เอซีซีกรีนเป็น 31 ม.ค. 65

347

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (19 มกราคม 2565)------ นายอังกูร พิมพะกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ACC เปิดเผยว่าบริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จำกัด และบริษัท เอซีซีกรีน เอนเนอร์จีจำกัด (เอซีซีกรีน)ทั้งหมดให้กับบริษัท ไทยลานนา ฟู้ด แอนด์คัลเชอรัล เซ็นเตอร์จำกัด (ไทยลานนา) และความคืบหน้าคดีความของบริษัท ดังต่อไปนี้


1. ความคืบหน้าการขายเงินลงทุน

ตามที่บริษัท และ ไทยลานนา ได้ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินฉบับลงวันที่ 22 กันยายน 2564 (สัญญาซื้อขาย) โดยไทยลานนาตกลงชำระค่าซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินตามสัญ ญาซื้อขายให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ต่อมาไทยลานนาได้มีคำขอขยายระยะเวลาช าระค่าซื้อและบริษัทได้ขยายระยะเวลาให้แก่ไทยลานนาถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ซึ่งบริษัทได้รายงานความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหนังสือที่ ACC 6411/004 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564แล้ว ต่อมาวันที่ 13 มกราคม 2565 ไทยลานนามีหนังสือถึงบริษัทขอขยายระยะเวลาการซื้อทรัพย์สินออกไปเป็นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 และขอรับโอนหุ้นและทรัพย์สินเฉพาะส่วนของเอซีซีกรีนก่อนการช าระค่าซื้ทรัพย์สินเสร็จสิ้นตามสัญญาซื้อขายเมื่อไทยลานนาได้ชำระค่าซื้อทรัพย์สินให้กับบริษัทแล้วเป็นเงินไม่น้อยกว่า 360.0 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14มกราคม 2565 บริษัทได้รับเงินค่าซื้อทรัพย์สินจากไทยลานนาแล้วเป็นเงินจำนวน 363.96 ล้านบาทที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 14 มกราคม 2565 พิจารณาหนังสือของไทยลานนาแล้วมีมติดังนี้


1. อนุมัติให้ไทยลานนาขยายระยะเวลาการชำระค่าซื้อทรัพย์สินของซีอีไอและเอซีซีกรีนออกไปเป็นวันที่ 31 มกราคม 2565


2. อนุมัติให้ไทยลานนารับโอนหุ้นเฉพาะส่วนของเอซีซีกรีนได้ก่อนการชำระค่าซื้อทรัพย์สินเสร็จสิ้นตามมติอนุมัติข้อ 1 โดยให้จัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน


3. ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาซื้อขายทรัพย์สินตามมติข้อ 2 มอบหมายให้นายอังกูรพิมพะกร และ นายเสาวภักดิ์สกุลโรมวิลาส เป็นผู้ร่วมกันพิจารณาดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและรัดกุม ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการได้ข้อยุติแล้วให้แจ้งไทยลานนาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยด่วนพร้อมทั้งเร่งรัดด าเนินการเกี่ยวกับการยื่นค าร้องขอเลื่อนฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อไป


2. ความคืบหน้าคดี
(1) คดีที่อดีตกรรมการ 1 คน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2 คน เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาบริษัทและกรรมการจ านวน 7 คน ต่อศาลอาญาพระโขนง จำนวน 3 คดี ในความผิดข้อหาร่วมกันฟ้องเท็จต่อศาลอาญาพระโขนงเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 โจทก์ทั้ง 3 คดีได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องและศาลมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ทั้ง 3 คดีถอนฟ้องได้


(2) คดีที่บริษัทเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาอดีตกรรมการและนิติบุคคลรวม 9 คน ประกอบด้วย อดีตกรรมการบริษัท 5 คน บุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 คน และนิติบุคคล 1 ราย ในความผิดฐานเป็นกรรมการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อศาลอาญาพระโขนง ศาลอาญาพระโขนงพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง โจทก์(บริษัท)อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลอาญาพระโขนงไปยังศาลอุทธรณ์วันนี้ศาลอาญาพระโขนงอ่านค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ประทับรับฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 2ถึง ที่ 6 ไว้พิจารณา ส าหรับจ าเลยที่ 1 ที่ 7 ที่ 8 และที่ 9 ศาลอุทธรณ์เห็นว่ามิได้เป็กรรมการหรือผู้บริหารของโจทก์ ไม่มีอำนาจที่จะร่วมพิจารณาหรือลงมติใด ๆ ที่จะเป็นคุณหรือเป็นโทษกับโจทก์ได้ อีกทั้งพยานหลักฐานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องยังไม่พอที่จะรับฟังได้ว่าจำ เลยที่ 1 ที่ 7 ที่ 8 และ ที่ 9 ได้ก่อหรือสนับสนุนกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้บริหารของโจทก์ให้กระทำผิด ฟ้องของโจทก์ในส่วนของจ าเลยที่ 1 ที่ 7 ที่ 8 และ ที่ 9 จึงไม่มีมูล จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

 

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

NER คว้าอันดับที่ 71 จาก 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2565

NER คว้าอันดับที่ 71 จาก 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2565

อย่าแตกแถว By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง บนตัวแปรเดิมๆ ตลาดหุ้น ก็แแกว่งตัวไปมา หุ้นไทย ก็เช่นกัน ..เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ การเล่น.....

HotNews: GUNKUL ส่งซิก Q2/65 ฟอร์มดีต่อเนื่อง โรงไฟฟ้าพลังงานลมหนุนเต็มสูบ

GUNKUL ฉายภาพธุรกิจกัญชง พร้อมเติบโตไปกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยลุยขยายตลาดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อส่งผลิตภัณฑ์...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้