Today’s NEWS FEED

News Feed

GULFตั้งบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ - ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

802

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 16 ธันวาคม 2564)------- นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)GULF เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทราบเมื่อวันที่6 ตุลาคม 2563 เรื่องการจัดตั้งบริษัท กัลฟ์1 จำกัด (“GULF1”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งรวมไปถึงระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (solar rooftop)และการให้บริการบำรุงรักษาระบบพลังงานดังกล่าวแบบครบวงจรนั้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่16ธันวาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี1จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ70.0 ผ่าน GULF1 ร่วมกับ Mitsui& Co., Ltd. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.0 ผ่านบริษัท มิตรพาวเวอร์แคปปิตอล (ไทยแลนด์) จ ากัด โดยมีทุนจดทะเบียน1,000,000 บาท จัดตั้งขึ้นเพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก solar rooftop เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้า SPP จ านวน 12 โครงการ ภายใต้บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จ ากัด และลูกค้ารายอื่น ๆ ตามที่จะตกลงร่วมกัน


ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทดังกล่าว เป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศ


นอกจากนี้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนท์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)ได้มีนโยบายในการขยายธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของความต้องการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศไทย ดังนั้น เมื่อวันที่16 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการร่วมลงทุนกับพันธมิตรเพื่อผนึกความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ าย และนำข้อมูลมาใช้ในการสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในอนาคต

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: TIDLOR ย้ำสคบ. เห็นชอบร่างฯ ดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อไม่กระทบธุรกิจหลัก

บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR ย้ำกรณี สคบ.เห็นชอบร่างฉบับใหม่ เรื่องการจัดระเบียบควบคุมอัตราเพดานดอกเบี้ย..

เพิ่มพอร์ต By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ท่ามกลาง สายฝน โดนฝน หนาวสะท้านไปทั้งตัว ตอนนี้ วันนี้ บ่าย 3โมง ติดตามติดตามศาล รธน. ........

TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจอง คุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock

TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจองคุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้