Today’s NEWS FEED

News Feed

กระทรวงการคลัง มุ่งมั่นเดินหน้าจัด “โครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่8ประจำปี 2564”

701

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(1ธันวาคม 2564)-------กระทรวงการคลังมุ่งมั่นเดินหน้าจัด “โครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่8ประจำปี 2564”โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมและต่อยอดแนวความคิดเพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมในบริบทของกระทรวงการคลัง ให้สอดคล้องเท่าทันความเปลี่ยนแปลง นำไปสู่เป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ ตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม และตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8ประจำปี 2564” มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 68 ผลงานโดยแบ่งประเภทผลงานดังนี้
1. ประเภทหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน 17 ผลงาน แบ่งออกเป็น
-ผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ 6 ผลงาน
-ผลงานนวัตกรรมกระบวนการทำงานใหม่ 6 ผลงาน
-ผลงานการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม 5 ผลงาน
2. ประเภทหน่วยงานระดับสำนักกอง หรือเทียบเท่า จำนวน 15 ผลงานแบ่งออกเป็น
- ผลงานนวัตกรรม 11 ผลงาน
-ผลงานการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม 4 ผลงาน
3. ประเภทคณะบุคคล จำนวน 36 ผลงาน แบ่งออกเป็น
-แนวคิดผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ 9 ผลงาน
-แนวคิดกระบวนการทำงานใหม่ 15 ผลงาน
-แนวคิดนวัตกรรมเพื่ออนาคต 12 ผลงาน

พิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 นี้ จัดขึ้น เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 ตึกเพกาซัส อาคารทรู ดิจิทัล พาร์คโดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายวารุจ ศิริวัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งคณะผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังร่วมเป็นเกียรติในพิธี

โดยปีนี้มีผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้รับรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 24 ผลงาน ซึ่งได้ผ่านการคัดสรรและได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิโดยทุกผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 นี้ ล้วนเป็นการสร้างสรรค์การทำงานในรูปแบบใหม่เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางความคิดที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ส่งต่อสู่การให้บริการประชาชน และสอดรับกับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ โดยผสานเทคโนโลยีและพลังทางความคิดในการสร้างนวัตกรรมยุคใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศอย่างยั่งยืน

โดยผลการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 มีดังนี้
1) ผลการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8ประเภทหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า
1.1 ประเภทผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
รางวัลชนะเลิศระดับ Diamond: การลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ด้วย “วอลเล็ต สบม.”: สะดวก เข้าถึงง่าย ได้ความมั่งคั่งโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
รางวัลชนะเลิศระดับ Gold : ระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (Application Thailand VRT) ด้วยเทคโนโลยี Blockchain โดยกรมสรรพากร
รางวัลชนะเลิศระดับ Silver: ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ (National Property Valuation Management Center) โดย กรมธนารักษ์
1.2 ประเภทผลงานนวัตกรรมกระบวนการทำงานใหม่
รางวัลชนะเลิศระดับ Diamond: D-Section 12 ระบบออกคำสั่งตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากรโดยกรมสรรพากร
รางวัลชนะเลิศระดับ Gold : Procurement Single Windows (การบูรณาการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการเชื่อมโยงจัดซื้อจัดจ้างแบบครบวงจร)โดยกรมบัญชีกลาง
รางวัลชนะเลิศระดับ Silver:ถามได้ ตอบดี ทุกที่ ทุกเวลา กับ HR Chatbot โดยกรมศุลกากร
1.3 ประเภทผลงานการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม
รางวัลชนะเลิศระดับ Diamond: การพัฒนาแบบจำลองการบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะเพื่อใช้ในสำนักงาน (In-house Risk Model for Public Debt Management) โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
รางวัลชนะเลิศระดับ Gold: e-GP Blockchain (การเพิ่มระสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเทคโนโลยี Blockchain) โดยกรมบัญชีกลาง
รางวัลชนะเลิศระดับ Silver: จัดเตรียมแบบภาษี (ภ.ง.ด.91) ด้วยเทคโนโลยี Open API (Application Programming Interface) โดยกรมสรรพากร

2) ผลการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 ประเภทหน่วยงานระดับสำนัก กอง หรือเทียบเท่า
2.1 ประเภทผลงานนวัตกรรม
รางวัลชนะเลิศระดับ Diamond : e-Stamp Dutyโดยกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพากร
รางวัลชนะเลิศระดับ Gold: การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์นโยบายภาครัฐ : กรณีศึกษามาตรการชิมช้อปใช้โดยสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
รางวัลชนะเลิศระดับ Silver: การพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดย กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลางกรมบัญชีกลาง
2.2 ประเภทผลงานการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม
รางวัลชนะเลิศระดับ Diamond: การพัฒนาเครื่องมือการติดตามภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยวิทยาการสมัยใหม่ : ข้อมูลดาวเทียม (Satellite data) ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) การบันทึกข้อมูลจากเว็บเพจ (Web Crawler) และดัชนีความเคลื่อนไหว (Mobility Index) โดยสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
รางวัลชนะเลิศระดับ Gold : AI & Big Data for Public Procurement (การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความผิดปกติในการจัดซื้อจัดจ้าง)โดย กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง กรมบัญชีกลาง
รางวัลชนะเลิศระดับ Silver: ระบบบริหารจัดการสำนักงาน Green Office โดย สำนักงานสรรพากรภาค 3 กรมสรรพากร

3) ผลการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8ประเภทคณะบุคคล
3.1ประเภทแนวคิดผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
รางวัลชนะเลิศระดับ Diamond :ระบบราคาอ้างอิงอัจฉริยะ AI (Artificial Intelligence - Reference Price System) โดย
1. นางสาวสุพัตรา ชนไธสง นักวิชาการคลังชำนาญการ
2. นางปริตตา สมานชื่น นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง
3. นางสาวสัตตบงกช ศรีมณี นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
กองการพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
รางวัลชนะเลิศระดับ Gold: ระบบบัตรค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการอัจฉริยะ The Government Travel Card (GTC) โดย
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์ แสงแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
2. นางสาวสองศักดิ์ ชูภักดี นิติกรชำนาญการ
3. นางสาวคนางค์ เกิดจำรูญ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง กรมบัญชีกลาง
4. นายอาทิตย์ สินสืบผล เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง
รางวัลชนะเลิศระดับ Silver: My Tax Checker System ระบบจัดการหนี้ภาษีอากร โดย
1. นางอรวริศรา ดีสุขแสง นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
2. นายพรณเรศ นาคเมฆ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวกิตติยา ทองเมือง นิติกรชำนาญการพิเศษ
4. นางสุดาทิพย์ แพรศรี นักวิชาการภาษีชำนาญการ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร กรมสรรพากร
3.2 ประเภทแนวคิดกระบวนการทำงานใหม่
รางวัลชนะเลิศระดับ Diamond :การยื่นขอรับเงินสวัสดิการและค่าตอบแทนภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดย
1. นางฉัตรพร เหล่าเขตการณ์ คลังจังหวัดสุรินทร์
2. นางสาวอัจฉรา ทองพันชั่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
3. นางพิณนรา ประดิษฐ์ผล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
4. นางกัญญาณัฐ แก้วปลั่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
5. นางฎิฐิรัช ก่อแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ กรมบัญชีกลาง
รางวัลชนะเลิศระดับ Gold: ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงรุก เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจระบบ STAR (S=Strategic, T=Trend, A=Analytic, R=Report) โดย
1. นายนรพัชร์ อัศววัลลภ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวคงขวัญ ศิลา เศรษฐกรชำนาญการ
3. นายกวิน เอี่ยมตระกูล เศรษฐกรชำนาญการ
4. นางสาวกุสุมา จารุมณี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
5. นางสาวสมิทธิ์ธนา ชัยเจนกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
รางวัลชนะเลิศระดับ Silver : ระบบสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (ระบบDDPLAN) โดย
1. นางสาวปฏิมา พักตร์ผ่อง เศรษฐกรชำนาญการ
2. นางสาวกชกร ธีระวงศ์สกุล เศรษฐกรปฏิบัติการ
3. นางสาวภัครัมภา ศรีเกตุ เศรษฐกรปฏิบัติการ
4. นายวิทวัส ขัดทาน เศรษฐกร
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
3.3 ประเภทแนวคิดนวัตกรรมเพื่ออนาคต
รางวัลชนะเลิศระดับ Diamond :ระบบเข้าถึงแหล่งเงินทุนกระทรวง การคลัง (MOF Funding System) โดย
1. นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลรัตนา คลังจังหวัดน่าน สำนักงานคลังจังหวัดน่าน
2. นายพิศิษฐ์ แผ่วัฒนากุล นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
3. นางสาวเบญจมาศ นิลเพ็ชร นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดตาก กรมบัญชีกลาง
รางวัลชนะเลิศระดับ Gold : พัฒนา Process Innovation สำหรับการค้นหาที่ดินราชพัสดุโดย
1. นายวิรุธ แสงสิชัยพันธ์กุล นายช่างสำรวจอาวุโส
2. นายสมศักดิ์ แบนประเสริฐ นายช่างสำรวจชำนาญงาน
3. นางสาวอิสราภา เกิดทอง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
4. นายวรรณรัตน์ จำนงค์ถ้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
กองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
กรมธนารักษ์
รางวัลชนะเลิศระดับ Silver : เปิดโลกผู้มีรายได้น้อยด้วย Machine Learning โดย
1. นายสัณหณัฐ เศรษฐศักดาศิริ เศรษฐกรชำนาญการ
2. นายอิทธิพัฒน์ ประภาประเสริฐ เศรษฐกรปฏิบัติการ
3. นายชานน ลิมป์ประสิทธิพร เศรษฐกรปฏิบัติการ
สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

และท้ายนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำจุดยืนของการจัดโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนี้ จะเป็นการสนับสนุนในการสร้างกระบวนทัศน์ และสร้างวัฒนธรรมการทำงานของคนกระทรวงการคลังที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลและพร้อมนำผลงานที่ดีของกระทรวงการคลังออกสู่สาธารณชนต่อไป

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

“FTI เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก”

“FTI เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก”

NER พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day ประจำไตรมาส 1/2565

NER พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day ประจำไตรมาส 1/2565

เก็บเกี่ยว By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม หุ้นไทย รีบาวน์มาแล้ว 2 วัน วันนี้ หากรีบาวน์ต่อ (วันที่3) ก็ควรรีบๆเก็บเกี่ยว แบบว่า ได้นิด ได้หน่อย ก็....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้