Today’s NEWS FEED

News Feed

ERW ขายหุ้นเอราวัณสมุย- ทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ไอเอสเอ็ม เพื่อปรับพอร์ตการลงทุนโรงแรม

95

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(28 ตุลาคม 2564)----นายเพชร ไกรนุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ERW เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าทำสัญญาสำหรับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ (1) การจำหน่าย โรงแรมเรเนซองส์ เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่เลขที่ 208/1 หมู่ 4 ตำบลมะเร็ต หาดละไม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (“อาร์เคเอส”) โดยการขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัท เอราวัณ สมุยจำกัด (“บริษัทเอราวัณสมุย”) ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารจัดการ และเป็นเจ้าของอาร์เคเอส และ (2) การจำหน่ายโรงแรมไอบิส สมุย บ่อผุด ตั้งอยู่เลขที่ 197 หมู่ 1 หาดบ่อผุด ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (“ไอเอสเอ็ม”) โดยการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไอเอสเอ็มที่บริษัทเป็นเจ้าของ โดยวัตถุประสงค์ของการจำหน่ายไปในครั้งนี้เพื่อดำเนินตามกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทในการปรับพอร์ตการลงทุนโรงแรมที่มุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มโรงแรมบัดเจ็ทและเพิ่มสัดส่วนรายได้และกำไรที่เกิดจากฐานลูกค้าผู้ใช้บริการภายในประเทศเป็นหลัก และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับในการจำหน่ายสินทรัพย์ในครั้งนี้ได้แก่ กระแสเงินสดรับเพื่อสนับสนุนให้สถานะทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่งขึ้นและพร้อมสำหรับการขยายและพัฒนาโครงการในอนาคตที่ตรงกับกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ในการนี้ บริษัท (ในฐานะผู้ขาย) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น สำหรับการซื้อขายหุ้นในบริษัทเอราวัณสมุยกับ บริษัท อินฟีนิตี้ ฮอสพิแทลลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด (ในฐานะผู้ซื้อ) (“สัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัทเอราวัณสมุย”) และสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง กับ บริษัท อินฟีนิตี้นอร์ท สมุย จำกัด (ในฐานะผู้ซื้อ) (“สัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินไอเอสเอ็ม”) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ (วันที่ 27 ตุลาคม 2564) ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในบริษัท เอราวัณสมุย และการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไอเอสเอ็มดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัทเอราวัณสมุย และสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินไอเอสเอ็ม เสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นแล้ว


โดยในเบื้องต้น บริษัทคาดว่าธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในบริษัทเอราวัณสมุย และการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไอเอสเอ็มจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30ธันวาคม 2564โดยหากธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในบริษัทเอราวัณสมุยและการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไอเอสเอ็ม เสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทจะรายงานความคืบหน้าให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมเป็นรายกรณีไป


บริษัทขอแจ้งรายละเอียดการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ดังต่อไปนี้

(1) จำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัทเอราวัณสมุย ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารจัดการและเป็นเจ้าของอาร์เคเอส โดยจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทเอราวัณสมุย ให้แก่ บริษัทอินฟีนิตี้ ฮอสพิแทลลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จำนวน 69,499,996หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในบริษัทเอราวัณสมุย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาขายรวมทั้งสิ้น 531,000,000 บาท โดยชำระราคาขายเป็นเงินสด (“การจำหน่ายอาร์เคเอส”) ทั้งนี้ ภายหลังการจำหน่ายหุ้นในบริษัทเอราวัณสมุย บริษัทไม่มีเงินให้กู้ยืม และภาระค้ำประกัน คงเหลืออยู่กับบริษัทเอราวัณสมุย และการจำหน่ายไปดังกล่าวจะทำให้บริษัทเอราวัณสมุยสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และการดังกล่าวไม่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทแต่ประการใด


(2) จำหน่ายทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ไอเอสเอ็ม ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง(1) ที่ดินจำนวน 2 แปลง (2) อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (3) สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาการให้สิทธิ(Franchise Agreement) (4) บุคลากรของไอเอสเอ็ม และ (5) ทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง หรือทรัพย์สินใด ๆ ทั้งปวงที่ใช้สำหรับการดำเนินกิจการไอเอสเอ็ม ให้แก่บริษัท อินฟีนิตี้ นอร์ทสมุย จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ในราคาขายรวมทั้งสิ้น 394,000,000 บาท โดยชำระราคาขายเป็นเงินสด (“การจำหน่ายไอเอสเอ็ม”)

บริษัท อินฟีนิตี้ ฮอสพิแทลลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท อินฟีนิตี้นอร์ท สมุย จำกัด ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ดังนั้น ธุรกรรมทั้งสองรายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: BGRIM ปักธงรายได้ปี 65 โต 8-10%

BGRIM วางเป้ารายได้ปี 65 เติบโต 8-10% จากปี64 เดินหน้าขยายพอร์ตพลังงานทดแทนดันกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น10,000 เม..

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

คุ้มดีคุ้มร้าย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองตลาดหุ้น แบบคุ้มดีคุ้มร้าย ด้วยทั่วโลก ยังคงจับตาการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้