Today’s NEWS FEED

News Feed

BGRIM-UV ส่งบ.ร่วม "UVBGP" ซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมฯ จากEP มูลค่าลงทุนไม่เกิน 12,400 ลบ.

268

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(28 ตุลาคม 2564)----ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) BGRIM เปิดเผยว่า บริษัท ยูนิเวนเจอร์บีจีพี จำกัด ("UVBGP") บริษัทร่วมของ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่ง บี.กริม เพาเวอร์ และบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 และ 55 ตามลำดับ อยู่ระหว่างการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดของ บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ("E-COGEN")ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("EP") เพื่อให้ได้มาซึ่งการถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 74.5 ในบริษัท พีพีทีซี จำกัด ("PPTC") และในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ("SSUT") จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (CombinedCycle Cogeneration Power Plants) และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการละ 90 เมกะวัตต์กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ("กฟผ.") เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งโดยประมาณและข้อมูลโดยสังเขปดังนี้

 

 

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ (completion) เมื่อคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จครบถ้วน ซึ่งคาดการณ์ว่าการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ UVBGP ใน E-COGEN จะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2564


การเข้าลงทุนของ UVBGP ใน PPTC และ SSUT ข้างต้น เป็นการเสริมศักยภาพการเติบโตและความแข็งแกร่งให้แก่ บี.กริม เพาเวอร์ ในการเป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม (SPP) และยังสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจและการให้บริการด้านสาธารณูปโภคแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของ บี.กริม เพาเวอร์ ในพื้นที่อุตสาหกรรม รวมถึง รายการดังกล่าวไม่ใชรายการที่เกี่ยวโยงกัน และไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ด้านบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ( "UV") ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564-65เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติใให้บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด ("UVBGP" หรือ "ผู้ซื้อ" ) บริษัทย่อยของบริษัท' เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัทอีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด' ("E-COGEN") มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น ไม่เกิน 12,400 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งการถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท พีพีทีซี จำกัด ("PPTC") และบริษัท เอสเอสยูที่ จำกัด ("SSUT") ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนร่วม (Cogeneration) โดยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน E-COGEN จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทคาดว่าการซื้อหุ้นทั้งหมดใน E-COGENจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: BGRIM ปักธงรายได้ปี 65 โต 8-10%

BGRIM วางเป้ารายได้ปี 65 เติบโต 8-10% จากปี64 เดินหน้าขยายพอร์ตพลังงานทดแทนดันกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น10,000 เม..

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

คุ้มดีคุ้มร้าย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองตลาดหุ้น แบบคุ้มดีคุ้มร้าย ด้วยทั่วโลก ยังคงจับตาการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้