Today’s NEWS FEED

News Feed

Tรับเงินค่าหุ้นพีพี1,080,88 ลบ. จาก ปณิชา ดาว-ฐิติมา ธนากรโยธิน-ชัยยศ จิรบวรกุล-อดิศร จ.จิตต์เจริญชัย-กิตติโชติ หริตวร ครบถ้วนแล้ว

310

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(27ตุลาคม 2564)---------------แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 27 ต.ค. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญ
เสนอขายให้แก่

บุคคลในวงจำกัด
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นางปณิชา ดาว
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 51,994,000,000
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) : 51,994,000,000
นางสาวฐิติมา ธนากรโยธิน
300,000,000
300,000,000
นายชัยยศ จิรบวรกุล
250,000,000
250,000,000
นายอดิศร จ.จิตต์เจริญชัย
1,200,000,000
1,200,000,000
นายกิตติโชติ หริตวร
300,000,000
300,000,000
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 54,044,000,000
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.02
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 26 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 26 ต.ค. 2564
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น) : 54,044,000,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น) : 0

สรุปผลรวม
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 54,044,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) : 54,044,000,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น) : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท) : 1,080,880,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) : 0.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย : -
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท) : 1,080,880,000.00
___________________________________________________________________________________________________


หมายเหตุ :
ในกรณีที่มีข้อสงสัย โปรดติดต่อ เลขานุการบริษัท บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
(มหาชน) สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม.
เบอร์โทรศัพท์: 0-2018-7198

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายพิษณุ วิชิตชลชัย
ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวปัทมกร บูรณสิน(เพิ่มเติม)
กรรมการผู้จัดการ(เพิ่มเติม)

_________________________

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

กลุ่ม PTG ใจป้ำ! เปิดพื้นที่ขายข้าวแกง 25 บาท ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนและผู้ประกอบการ

กลุ่ม PTG ใจป้ำ! เปิดพื้นที่ขายข้าวแกง 25 บาท ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนและผู้ประกอบการ

หลักทรัพย์บัวหลวงหนุนนักศึกษาฝึกงาน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

หลักทรัพย์บัวหลวงหนุนนักศึกษาฝึกงาน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

TGE ลงนามแต่งตั้งอันเดอร์ไรเตอร์ เปิดขายหุ้น IPO ที่ราคา 2 บาทต่อหุ้น

TGE ลงนามแต่งตั้งอันเดอร์ไรเตอร์ เปิดขายหุ้น IPO ที่ราคา 2 บาทต่อหุ้น

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้