Today’s NEWS FEED

News Feed

T เผยวันนี้ ปณิชา ดาว-ฐิติมา ธนากรโยธิน-ชัยยศ จิรบวรกุล-อดิศร จ.จิตต์เจริญชัย-กิตติโชติ หริตวร จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนพีพี พร้อมติดSilent Period 1 ปี

486

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(26 ตุลาคม 2564)------------นายพิษณุ วิชิตชลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) T เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน54,044,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ1,080,880,000 บาท และเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจากส านักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้วนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นในวันที่26 ตุลาคม 2564 (“วันที่เสนอขาย”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 


อนึ่ง ราคาเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เป็นราคาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนซึ่งเกิดจากการเจรจาระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุน โดยเป็นราคาที่สูงกว่าราคามูลค่ายุติธรรม (Fair Value)

 

 

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศตลาดหลักทรัพย์”) บริษัทฯ ได้แสดงราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่เสนอขาย คือ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 0.56 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตามwww.setsmart.com)

 


ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวที่ราคา 0.02 บาทต่อหุ้น เป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น ดังนั้น การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ (1) นางปณิชา ดาว (2) นางสาวฐิติมา ธนากรโยธิน (3) นายชัยยศ จิรบวรกุล(4) นายอดิศร จ.จิตต์เจริญชัย และ (5) นายกิตติโชติ หริตวร ถือว่าเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำและผู้ลงทุนที่ได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าวจะต้องถูกห้ามขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

กลุ่ม PTG ใจป้ำ! เปิดพื้นที่ขายข้าวแกง 25 บาท ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนและผู้ประกอบการ

กลุ่ม PTG ใจป้ำ! เปิดพื้นที่ขายข้าวแกง 25 บาท ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนและผู้ประกอบการ

หลักทรัพย์บัวหลวงหนุนนักศึกษาฝึกงาน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

หลักทรัพย์บัวหลวงหนุนนักศึกษาฝึกงาน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

TGE ลงนามแต่งตั้งอันเดอร์ไรเตอร์ เปิดขายหุ้น IPO ที่ราคา 2 บาทต่อหุ้น

TGE ลงนามแต่งตั้งอันเดอร์ไรเตอร์ เปิดขายหุ้น IPO ที่ราคา 2 บาทต่อหุ้น

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้