Today’s NEWS FEED

News Feed

TTA ทุ่ม 100 ลบ. เข้าลงทุน 60% ในธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มส่งเอกสาร/พัสดุผ่านออนไลน์ "สกู๊ตตาร์ บียอนด์ "

400

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(19 ตุลาคม 2564)------ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการกรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทยเอเยนต์ซี่ส์จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ขอแจง้ให้ทราบว่า บริษัท วี เวนเจอร์สเทคโนโลจีส์จา กดั (“VVT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99ได้ทำข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อหุ้นในบริษัท สกู๊ตตาร์ บียอนด์ จำกัด (“SKOOTAR”) ในสัดส่วนร้อยละ 60คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนท้งัสิ้น 100ล้านบาท โดยปัจจุบันSKOOTAR มีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 1,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาทแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนนี้ VVT จะใช้กระแสเงินสดที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ

SKOOTAR เป็นบริษัทเอกชนไทยจัดตั้งดำเนินการและมีรายได้เชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี2559โดยมีวัตถุประสงค์หลักทำธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการส่งเอกสาร/พัสดุผ่านช่องทางออนไลน์โดย SKOOTAR เป็นผู้พัฒนาและเป็นเจ้าของแอปพลิชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บไซต์ที่ชื่อว่า SKOOTAR ซึ่งบริการของ SKOOTAR ครอบคลุมถึงการส่งเอกสาร/พัสดุการส่งใบแจง้หน้ีการเก็บและฝากเช็คการรับชำระค่าสินค้าเมื่อส่งถึงและการส่งอาหารโดยมีผสู้่งเอกสารรายย่อยทวั่ ไปที่ลงทะเบียนกบัแอปพลิเคชันดังกล่าวการเข้าลงทุนใน SKOOTAR จะทำให้บริษัท ฯ สามารถขยายศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งให้ครอบคลุมธุรกิจการให้บริการขนส่งผ่านช่องทางออนไลน์อีกทั้งช่วยต่อยอดและส่งเสริมธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม TTA ที่มีอยู่ในปัจจุบันเช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มใหม้ีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากการเข้าร่วมลงทุนดังกล่าวเป็นผลให้SKOOTAR อาจจะมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯบริษัท ฯ จึงขอเรียนแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบ

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

"UBE" ลุยส่งนวัตกรรมฟลาวมันสำปะหลัง "แป้งทอดกรอบ ทาสุโกะ" ไร้กลูเตน-ผงชูรส-กรอบนาน เอาใจคนเลิฟของทอดแต่รักสุขภาพ

"UBE" ลุยส่งนวัตกรรมฟลาวมันสำปะหลัง "แป้งทอดกรอบ ทาสุโกะ" ไร้กลูเตน-ผงชูรส-กรอบนาน เอาใจคนเลิฟของทอดแต่รักสุขภาพ

TPCH มั่นใจผลงานโตต่อเนื่อง

TPCH มั่นใจผลงานโตต่อเนื่อง

HotNews: ADVANC กลืน 3BB ซื้อหน่วยลงทุน JASIF มูลค่ารวม 32,420 ลบ.

บอร์ด ADVANC อนุมัติเข้าซื้อกิจการ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ -ซื้อหน่วยลงทุน JASIF

มัลติมีเดีย

กูรูแจกหุ้นเด็ด ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/ #รู้ลึก​ #รู้จริง​ #คลุกวงในสไตล์กล้

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้