Today’s NEWS FEED

News Feed

AS เข้าลงทุน49% ในธุรกิจเกมส์ที่ประเทศเวียดนาม

90

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(19 ตุลาคม 2564)--------- นายปราโมทย์ สุดจิตพร รักษาการประธานกรรมการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) AS เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติรูปแบบการลงทุนใน บริษัท CONG TY TNHHCHAU A MEM ประเทศเวียดนาม บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทให้ทราบดังนี้

 

เมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯลงทุนใน บริษัท CONG TY TNHH CHAU A MEM (“CAM”) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯมูลค่า 27,000,000,000 VND (หรือประมาณ 37,800,000 บาท) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ CAM มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการประเภทเกมส์ในประเทศเวียดนาม ภายหลังจากการทำรายการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน 49% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และ CAM จะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับจัดตั้งธุรกิจและการลงทุนในประเทศเวียดนามบริษัทฯ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติรูปแบบการลงทุนในประเทศเวียดนามใหม่ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้ร่วมลงทุนในรูปแบบ Joint Venture กับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ (“บริษทัใหม่”) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มูลค่า 22,000,000,000 VND (หรือประมาณ 33,000,000 บาท)โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียน ภายหลังจากการดำเนินการดังกล่าวบริษัทฯ จะถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน 49% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทใหม่ หรือเท่ากับ 10,780,000,000 VND (หรือประมาณ 15,820,285 บาท) และบริษัทใหม่จะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ


ภายหลังจากดำเนินการร่วมทุน Join venture เรียบร้อยแล้ว บริษัทใหม่จะเข้าลงทุนใน บริษัท CONG TYTNHH CHAU A MEM (“CAM”) คิดเป็นสัดส่วน 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ CAM ตามมูลค่าทางบัญชีโดย CAM มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการประเภทเกมส์ในประเทศเวียดนาม และ CAM จะเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ

 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 รวมถึง บริษัทใหม่และ CAM ไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศและเปิดเผยการตกลงเข้าทำรายการ รวมทั้งไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

เด้งขายย่อซื้อ(ทำรอบ) By : แม่มดน้อย

ตลาดล่วงหน้าฟื้น เด้ง หุ้นไทย ก็วูบ ต่ำกว่า 1,600 จุด ต่ำสุด ภาคเช้าที่ 1,596.57 จุด แล้ว เด้ง ............

EPG คว้ารางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี 2564” สาขาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

EPG คว้ารางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี 2564” สาขาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

สื่อสาร By : เจ๊มดแดง

งานงอกๆ บ้านเรา ประเทศเรา กำลังเปิดประเทศ ต้อนรับนักท่องเที่ยว แต่มาเจอไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ (สายพันธุ์ “นู”) ....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้