Today’s NEWS FEED

News Feed

บอร์ด EP ไฟเขียวซื้อโรงไฟไฟ้าพลังงานความร้อนร่วม มูลค่า 1,885 ลบ.

146


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(18ตุลาคม 2564)--------- นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) EP เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) EP ครั้งที 7/2564ประชุมเมือวันที 18 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชัน จํากัด (“E-COGEN”)เข้าทํารายการซ้อหุ้นสามัญของบริษัท แทคเอ็นเนอร์ยีจํากัด (“TAC”) จํานวนทังสิ้น 9,472,400 หุ้น (มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 47.60ของจํานวนหุ้นทั้งหมดทีชําระแล้วของ TAC(“หุ้นของ TAC”) จาก บริษัท ชูบุอีเล็คทริค เพาเวอร์ไทยแลนด์เอสพีพีบี.วี. จํากดั (“CHUBU” หรือ“ผู้ขาย”) ในราคาหุ้นละ 199.00 บาท เป็ นจํานวนเงินทังสิน 1,885,007,600.00 บาท

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการ โดยลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้นว่า ผู้ซื้อจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ขาย หรือ TAC หรือ PPTC หรือ SSUT จะต้องได้รับความยินยอม (Consent) จากเจ้าหนี้สถาบันการเงินของ PPTC และ SSUT โดยบริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการโอนหุ้นและชำระเงินค่าหุ้นให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน พฤศจิกายน 2564


ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ
• เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ระบบพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) คือPPTC และ SSUT
• บริษัทฯ จะมีอำนาจควบคุมใน TAC เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ทำให้มีอำนาจในการบริหารจัดการทั้งหมดใน SSUT และมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PPTC เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 74.50ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
• เป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจเดิมที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อยู่แล้ว
• บริษัทฯ จะมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ มีกำไรมั่นคงและต่อเนื่องในอนาคต

 


แหล่งเงนิทุนที่ใช้ จากมูลค่าการซื้อหุ้นสามัญที่จะเข้าซื้อจำนวนประมาณ 1,885.01 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยได้รับอนุมัติสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเรียบร้อยแล้ว โดยในเบื้องต้น จะเป็นสินเชื่อระยะสั้น ทั้งนี้บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ จากสถาบันการเงิน เพื่อปรับขยายเป็นสินเชื่อระยะยาว รวมทั้งการพิจารณาออกหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ การเพิ่มทุนจาก General Mandate โดยในอนาคต หากมีนักลงทุนหรือผู้ประกอบการรายอื่น สนใจที่จะร่วมทุนในกิจการดังกล่าว ในราคาที่เหมาะสม บริษัทฯอาจจะพิจารณาขายเงินลงทุนใน 2 บริษัทดังกล่าว เพื่อนำเงินสดที่ได้ไปลงทุนในโครงการอื่นต่อไป


 อนึ่ง  บริษัท แทค เอ็นเนอร์ยี่จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนร่วม

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: BGRIM ปักธงรายได้ปี 65 โต 8-10%

BGRIM วางเป้ารายได้ปี 65 เติบโต 8-10% จากปี64 เดินหน้าขยายพอร์ตพลังงานทดแทนดันกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น10,000 เม..

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย"

คุ้มดีคุ้มร้าย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองตลาดหุ้น แบบคุ้มดีคุ้มร้าย ด้วยทั่วโลก ยังคงจับตาการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้