Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. เปิดโผ บิ๊ก บจ. ซื้อ -ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 11 ต.ค. 64

482

ข้อมูลประจำวันที่ 11 ต.ค. 2564

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 32 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นางสาว ยุวดี พงษ์อัชฌา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2564 200,000 37.88 ซื้อ Link
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/10/2564 1,500,000 40.00 ซื้อ Link
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC) นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/10/2564 100,000 8.22 ซื้อ Link
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/10/2564 182,000 4.04 ซื้อ Link
ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKS) นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/10/2564 20,000 13.50 ซื้อ Link
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) นาย ชัชชวี วัฒนสุข ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/10/2564 228,600 7.65 ขาย Link
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) นาย ชัชชวี วัฒนสุข ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/10/2564 61,800 7.65 ขาย Link
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) นาย ชัชชวี วัฒนสุข ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/10/2564 409,600 7.70 ขาย Link
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) นาย ชัชชวี วัฒนสุข ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/10/2564 400,000 7.75 ขาย Link
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) นาย เชง นิรุตตินานนท์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) หุ้นสามัญ 08/10/2564 300,000 20.90 ซื้อ Link
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCP) นาย ปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/10/2564 3,000 28.25 ซื้อ Link
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCP) นาย ปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/10/2564 3,500 28.25 ซื้อ Link
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCP) นาย ปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/10/2564 3,000 28.25 ซื้อ Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย ทรงเกียรติ วิชญเวทางค์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/10/2564 30,000 5.15 ซื้อ Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย พิสุทธิ เลิศวิไล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/10/2564 10,000 5.15 ซื้อ Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาง วันดี พิศนุวรรณเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/10/2564 10,000,000 3.70 ซื้อ Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาย กำพล พลัสสินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/10/2564 2,000,000 3.71 ซื้อ Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/10/2564 100,000 31.50 ขาย Link
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/10/2564 100,000 2.16 ซื้อ Link
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/10/2564 1,100,000 2.17 ซื้อ Link
วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VPO) นาย วิทยา ชวนะนันท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/10/2564 1,011,900 2.62 ขาย Link
เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WAVE) นางสาว แคทลีน มาลีนนท์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 08/10/2564 400,000 0.66 ขาย Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 07/10/2564 597,200 20.06 ซื้อ Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/10/2564 597,200 20.06 ซื้อ Link
สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE) นาย สิทธิชัย ลีเกษม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/10/2564 200,000 1.70 ซื้อ Link
สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPC) นาย ณัฐพล เดชวิทักษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/10/2564 200,000 55.80 ซื้อ Link
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(SALEE) นาย สาทิส ตัตวธร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/10/2564 200,000 1.14 ซื้อ Link
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(SALEE) นาย สาทิส ตัตวธร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/10/2564 300,000 1.15 ซื้อ Link
เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MVP) นาย โอภาส เฉิดพันธุ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/10/2564 20,000,000 4.00 ขาย Link
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) นาย จิน กุ้ย จาง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/10/2564 100,000 2.10 ซื้อ Link
แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(ARROW) นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/10/2564 92,700 8.39 ขาย Link
แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(ARROW) นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/10/2564 132,300 8.35 ขาย Link

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

กลุ่ม PTG ใจป้ำ! เปิดพื้นที่ขายข้าวแกง 25 บาท ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนและผู้ประกอบการ

กลุ่ม PTG ใจป้ำ! เปิดพื้นที่ขายข้าวแกง 25 บาท ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนและผู้ประกอบการ

หลักทรัพย์บัวหลวงหนุนนักศึกษาฝึกงาน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

หลักทรัพย์บัวหลวงหนุนนักศึกษาฝึกงาน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

TGE ลงนามแต่งตั้งอันเดอร์ไรเตอร์ เปิดขายหุ้น IPO ที่ราคา 2 บาทต่อหุ้น

TGE ลงนามแต่งตั้งอันเดอร์ไรเตอร์ เปิดขายหุ้น IPO ที่ราคา 2 บาทต่อหุ้น

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้