Today’s NEWS FEED

News Feed

บอร์ดSKE มีมติยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติสถานี (บ้านนา-แก่งคอย) จ.สระบุรี กับปตท.

383

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(27 กันยายน2564)----นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) SKE เปิดเผยว่า ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 โดยอนุมัติการยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติโดยสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน(บ้านนา-แก่งคอย) จังหวัดสระบุรี และสัญญาที่เกี่ยวข้อง ระหว่างบริษัท กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”)ซึ่งมีระยะเวลาตามสัญญาเหลืออยู่ประมาณ 9 ปี1 เดือน (ครบกำหนดสัญญาวันที่ 14 ตุลาคม 2573) ซึ่งประกอบด้วยสัญญาดังต่อไปนี้

 

1. สัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติโดยสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน เลขที่ ปตท./กธ.01/54 ลงวันที่ 23กุมภาพันธ์2554


2. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติโดยสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 13มิถุนายน 2555(รวมเรียกว่า “สัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติ”)

 

ทั้งนี้ ในการยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติ บริษัทตกลงรับข้อเสนอของ ปตท. ในการจ่ายค่าตอบแทนการลงทุน (AP) ตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญา เป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท (ตามมูลค่าปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2563) หากมีการจ่ายค่าตอบแทน AP ในระหว่างปี 2564 ให้ ปตท.นำค่าตอบแทน AP ที่ได้จ่ายให้กับบริษัทแล้วนั้น มาหักลบจากค่าตอบแทนตามข้อเสนอดังกล่าวเนื่องจากการยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) รวมทั้งไม่ต้องจัดส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้น หรือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่สินทรัพย์พ.ศ.2547 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”)และการเข้าทำรายการในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจากปตท. ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน


อย่างไรก็ดี เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักความระมัดระวังและเห็นว่า การยืนยันรับข้อเสนอยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาตินั้น เป็นรายการที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (บ้านนา-แก่งคอย) จังหวัดสระบุรี เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจหลักของบริษัทแม้ว่าจะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.54 เมื่อคำนวณมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัท (ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว) บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการเข้าทeรายการดังกล่าวกับปตท. ตามที่ปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ พร้อมกับการแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าวเพื่อทราบทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือ เรื่องการยืนยันรับข้อเสนอยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรชาติโดยสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (บ้านนา-แก่งคอย) จังหวัดสระบุรี ระหว่างบริษัท สากล เอนเนอยี จ ากัด (มหาชน) กับบริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2564 ไปยังปตท. ในวันที่ 27 กันยายน 2564 ซึ่งการยืนยันรับข้อเสนอยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติโดยสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (บ้านนา-แก่งคอย) จังหวัดสระบุรีและสัญญาที่เกี่ยวข้องนั้น ยังมีความไม่แน่นอน โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของปตท. ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยหากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป

  

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

UBE ผนึก 6 ภาคีเครือข่ายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จ.อุบลราชธานี บันทึกความร่วมมือ STOP & START SAVE โลก -2 องศา"

UBE ผนึก 6 ภาคีเครือข่ายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จ.อุบลราชธานี บันทึกความร่วมมือ STOP & START SAVE โลก -2 องศา"

สร้างฐาน By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง พิจารณาตลาดหุ้นไทย สู่สภาวะการสร้างฐานอีกครั้ง 1,600 จุด บวกลบ ตัวเลขเศรษฐกิจแต่ละตัว มีผลต่อ...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้