Today’s NEWS FEED

News Feed

LANNA ลดสัดส่วนลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ที่อินโดนีเซีย จาก 40% เหลือ10%

660

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(1 กันยายน 2564)-- นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) (“LANNA”) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) (“LANNA”) ในการประชุมครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 5มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้ LANNA ลงทุนในโครงการสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ใน
ประเทศอินโดนีเซียของPT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA (“PKN”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วของ PKNโดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 26 ล้านดอลล่าห์สหรัฐอเมริกา โดย LANNA ได้ลงนามสัญญา CONDITIONAL SHARESUBSCRIPTION AGREEMENT (“CSSA”) กับ PKN และผู้ถือหุ้นของ PKN เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ดังความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงแล้วนั้น และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ลงนามแก้ไขสัญญา CSSA เพื่อขยายระยะเวลาที่ LANNA จะเข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ของ PKN ในประเทศอินโดนีเซียออกไปเพื่อให้LANNA สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล (DUE DILIGENCE) ที่จะใช้ในการตัดสินใจให้มีความครบถ้วนและชัดเจนก่อน ซึ่งสถานการณ์ต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก และเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม

คณะกรรมการ LANNA จึงได้อนุมัติเห็นชอบให้ LANNA เจรจากับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสัดส่วนการลงทุนในโครงการ PKN จากร้อยละ 40 เหลือร้อยละ 10 โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 5 ล้านดอลล่าห์สหรัฐอเมริกา แยกเป็นเงินลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PKN จํานวน 1,817,431 ดอลล่าห์สหรัฐอเมริกาและเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น PKN จํานวน 3,182,569 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องยอมรับข้อเสนอดังกล่าวและกระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติแห่งประเทศอินโดนีเซีย (Ministry of Energy and Mineral Resources) ได้อนุญาตให้ LANNA ซึ่งเป็นชาวต่างชาติเข้าไปถือหุ้นใน PKN ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียได้แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้


(1) วันที่เข้าทํารายการ : ลงนามสัญญาที่เกี่ยวข้องจํานวน 3 ฉบับเมื่อวันที่31 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) Share Subscription Agreement ใช้แทนสัญญา Conditional Share SubscriptionAgreement ที่ลงนามไปเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561
(2) Shareholders Agreement และ
(3) Shareholder Loan Agreements
(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
(2.1) ผู้ซื่อและผู้ให้กู้ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) (“LANNA”)
(2.2) ผู้ขายและผู้กู้ : PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA (“PKN”) ซึ่งมีPT. ENERGINUSA MANDIRI (“ENM”) และ PT. CITRA DUTA JAYA MAKMUR (“CDJM”)
ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วของ PKN
(2.3) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง : คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องใดๆต่อกัน
(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
(3.1) ลักษณะการทํารายการ : LANNA เข้าลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหิน (3rd Generation CoalContract of Work) ของ PKN ในประเทศอินโดนีเซีย โดยใช้เงินลงทุนรวม
ทั้งสิ้น 5,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา


แหล่งเงินทุนที้ใช้ทํารายการ : จะใช้เงินลงทุนจากการดําเนินงาน (Cash Generated from Operations) ทั้งจํานวน

วิธีการชําระเงิน : จะชําระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ PKN (New Issued Shares)และจ่ายเงินให้กู้ยืม (Shareholder Loan) แก่ PKN รวมทั้งสิ้น 5,000,000ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาจากเงินที่ LANNA ได้จ่ายล่วงหน้าไปแล้วเมื่อปีพ.ศ. 2561

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : การลงทุนในครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจหลักของLANNA เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและจําหน่ายถ่านหินให้มากขึ้น กอปรกับ PKN เป็นเจ้าของแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินที่เปิดดําเนินการผลิตและจําหน่ายถ่านหินอยู่แล้ว ซึ่งพร้อมที่จะสร้างรายได้และกําไรให้ LANNA ได้ทันทีเมื่อเข้าไปลงทุน

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

UBE ผนึก 6 ภาคีเครือข่ายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จ.อุบลราชธานี บันทึกความร่วมมือ STOP & START SAVE โลก -2 องศา"

UBE ผนึก 6 ภาคีเครือข่ายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จ.อุบลราชธานี บันทึกความร่วมมือ STOP & START SAVE โลก -2 องศา"

สร้างฐาน By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง พิจารณาตลาดหุ้นไทย สู่สภาวะการสร้างฐานอีกครั้ง 1,600 จุด บวกลบ ตัวเลขเศรษฐกิจแต่ละตัว มีผลต่อ...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้