Today’s NEWS FEED

News Feed

JWD เข้าซื้อหุ้น-หุ้นบุริมสิทธิ สัดส่วน36% ในธุรกิจให้บริการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ภายในท่าเทียบเรือ "สมายซัน" มูลค่า 495.02 ลบ.

885

 

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(25กรกฎาคม 2564)-------- บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (“JWD”) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย)จํากัด(“JTS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ JWD ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 75.0 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเข้าซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในบริษัท สมายซัน จํากัด (“Smilesun”) รวมจํานวน 3,601 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.0 ของจํานวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 1,441 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 2,160 หุ้น มูลค่ารวมประมาณ 495,021,600 บาทSmilesun เป็ นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ โดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็ นหลัก (HoldingCompany)ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ในบริษัท ไทย พอร์ทเวนเจอร์ส จํากัด (“TPV”) และ TPV เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จํากัด (“ESCO”) ในสัดส่วนร้อยละ 51.0ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ทั้งนี้ ESCO ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ภายในท่าเทียบเรือ (Container Port Operation) และให้บริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า


บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากัด (“JTS”) เป็นบริษัทย่อยที่ JWD ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 75ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จะเข้าทําข้อตกลงซื้อขายหุ้น และดําเนินธุรกรรมให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2564


ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ JWD เล็งเห็นว่า ธุรกิจให้บริการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ภายในท่าเทียบเรือ (Container Port Operation) และให้บริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า (Inland Container Depot)ของ ESCO เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และมีโอกาสในการเติบโตสูงทั้งในภาวะเศรฐกิจรุ่งเรืองและถดถอย จึงมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่กลุ่ม JWD ภายหลังจากการเข้าทําธุรกรรม


การเข้าซื้อหุ้นใน Smilesun ซึ่งมี ESCO เป็นบริษัทแกน ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ภายในท่าเทียบเรือ (Container Port Operation) และให้บริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า (InlandContainer Depot) จะทําให้JWD ได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจ และก่อให้เกิดการผนึกกําลังที่สําคัญ อันนํามาสู่การเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท JWD โดยเฉพาะโอกาสในการขยายธุรกิจประเภทโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ (Logistics infrastructure)

มูลค่ารวมของสินทรัพย์จากธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิใน Smilesun ที่จะได้ คิดเป็นเงินจํานวนประมาณ 495,021,600 บาท


แหล่งที่มาของเงินทุนในการเข้าทํารายการ มาจากกระแสเงินสดของกิจการ และเงินกู้ระยะยาว ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานหลักของ JWD อย่างมีสาระสําคัญ

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

รมว.ท่องเที่ยวฯเปิดแข่งรถยนต์ทางเรียบ เลียบเขาช่องกระจก ชิงถ้วยพระราชทาน

รมว.ท่องเที่ยวฯเปิดแข่งรถยนต์ทางเรียบ เลียบเขาช่องกระจก ชิงถ้วยพระราชทาน

เก็งกำไรงบ... By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง สอดส่อง เฟด ประชุม 25-26 ม.ค. จะมีมุมมอง มีนโยบายการเงิน ล้วนให้ติดตาม ท่ามกลางคาดการณ์ มีนาคม..

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้