Today’s NEWS FEED

News Feed

(เพิ่มเติม) SSP เพิ่มทุนพีพี 50 ล้านหุ้น ขาย ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรเวท ลิมิเต็ด-พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ที่ราคา 12.10 บาท นำเงินขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนโครงการใหม่ บนเป้าหมาย400 MW ภายในปี 67

330

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 7 กรกฎาคม 2564)---- นางสาวสุกัญญา โภคะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) SSP เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2564เมื่อวันที่6 กรกฎาคม 2564 ได้ มีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังนี้


การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้ นละ 1.00 บาทให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement: “ธุรกรรม PP”) ให้แก่ ยูโอบีเคย์เฮียน ไพรเวท ลิมิเต็ด (“UOBKH”) จํานวน30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้ อยละ 2.82ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน ในราคาเสนอขาย 12.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 363,000,000 บาท และนายพงศ์ศักดิ์ธรรมธัชอารี(“นายพงศ์ศักดิ์”) (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”)จํานวน 20,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.88ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน ในราคาเสนอขาย 12.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 242,000,000 บาท

 

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มเนื่องด้วยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจํานวนรวมทั้งสิ้น 400 เมกะวัตต์ภายในปี 2567 ผ่านการเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งในรูปแบบการลงทุนพัฒนาโครงการด้วยตัวเอง(Greenfield Project Investment) ตลอดจนการเข้าลงทุนในโครงการที่เปิดดําเนินการแล้ว (Operating Assets) โดยบริษัทฯ มีการเข้าทําการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงพิจารณาข้อเสนอ และเงื่อนไขในการเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอยู่หลายโครงการ


บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับรองรับการขยายกิจการในอนาคต โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ในการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งคิดเป็นงบประมาณในการเข้าลงทุนเป็นจํานวนประมาณ 900 -1,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนอื่น อาทิเช่น การออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือการกู้ยืมเงินทุนจากสถาบันการเงิน ประกอบกับการที่บริษัทฯ พิจารณานักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน และมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน บริษัทฯ จึงได้เข้าเจรจากับนักลงทุน จนประสบผลสําเร็จในครั้งนี้

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนโครงการใหม่อาจมีความไม่แน่นอน เนื่องจากบริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับคู่สัญญา อย่างไรก็ดี ระหว่างการเจรจานั ้น บริษัทฯ จะพิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน โดยอาจพิจารณาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ต่อไป หากการเจรจาเข้าลงทุนประสบความสําเร็จ บริษัทฯ จะเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดําเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกําหนดต่อไป


บริษัทฯ จะดําเนินการทําธุรกรรม PP ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่2/2564 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการดําเนินการเข้าทําธุรกรรม PP จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2564

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 06 ก.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 19 ต.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 23 ส.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 20 ส.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง (แก้ไข) : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 06 ก.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 50,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 50,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร (เพิ่มเติม) : ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรเวท ลิมิเต็ด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข) : 30,000,000
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน (เพิ่มเติม) : 2.82
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม) : 12.10
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร (เพิ่มเติม) : นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม) : 20,000,000
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน (เพิ่มเติม) : 1.88
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม) : 12.10
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 50,000,000
(หุ้น) (เพิ่มเติม)
หมายเหตุ (เพิ่มเติม) :
วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

TMILL เปิดบ้านต้อนรับ นมธ. รุ่นที่ 18 เยี่ยมชมกิจการ

TMILL เปิดบ้านต้อนรับ นมธ. รุ่นที่ 18 เยี่ยมชมกิจการ

HotNews: กูรู DBSV มั่นใจดัชนีปีนี้ 1800 จุด เชียร์กลุ่มเฮลธ์แคร์ -หุ้นเทค

ดีบีเอสมั่นใจดัชนีหุ้นไทยปีนี้แตะ 1800 จุด รับอานิสงส์รัฐกระตุ้นบริโภค-เร่งลงทุน-โอมิครอนไม่แรง

พร้อมดีด By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ท่องเวหา เห็นเส้นเทคนิคของSET ดูไม่สวย แต่ก็ถือว่า พร้อมดีด พร้อมเด้ง ได้ตลอดเวลา

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้