Today’s NEWS FEED

News Feed

(เพิ่มเติม) RATCH ขายROไม่เกิน 769,230,770 หุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ สัดส่วนไม่ต่ำกว่า 1.885 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่

314

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (23 มิถุนายน 2564)--นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) RATCH เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 14,500,000,000 บาท เป็น 22,192,307,700 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 769,230,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 7,692,307,700 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Pubic Offering: PPO)และเพื่อออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Pivate Pucememt) ("การเพิ่มทุนจดทะเบียน")

 


ทั้งนี้ ราคาเสนอขายของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PO ("ราคาเสนอขายหุ้น PPO")ให้คำนวณจากราคาถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 7 - 15 วัน
ที่มีการซื้อขายติดต่อกันก่อนหน้าวันที่มีการกำหนดราคาสนอขายหุ้น PO ("ราคาตลาด") หักด้วยส่วนลดจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของราคาตลาด ทั้งนี้ การกำหนดจำนวนส่วนลดดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยจะมีมูลค่าของการเสนอขายหุ้น PPO รวมทั้งสิ้นประมาณ 30,000,000,000 บาท และบริษัทฯ จะประกาศราคาเสนอขายหุ้น PPO ดังกล่าว พร้อมทั้งอัตราส่วนการเสนอขายสำหรับการเสนอชายหุ้น PPO(กล่าวคือ อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่) ก่อนหน้าวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการสนอายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO (Record Date)

 

อนึ่ง บริษัทฯ จะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO (Record Date) และกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ
และการชำระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น PPO ในภายหลัง และจะประกาศให้ทราบต่อไปทั้งนี้ การกำทนดสิทธิดังกล่าวจะยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น


สำหรับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่อใช้ลงทุนในโครงการช่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งรวมถึง(แต่ไม่จำกัดเพียง) การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐอินโดนีเขีย การชำระหนี้ของบริษัทฯ และเพื่อใช้เป็นคำใช้จ่ายในการดำเนินงานทั่วไป รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ฝรั่งซื้อ/ไทยขาย By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง ชมเกมหุ้น แย่งชิง ความได้เปรียบ กลยุทธ์คว้ากำไร นั่นคือ เป้าหมายการเล่นหุ้น ฝรั่งซื้อ ทำให้......

มองไปข้างหน้า By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ แบบต้องกางร่ม ด้วยฝนตก อากาศเย็น ดูแล้ว ฤดูหนาวปีนี้......

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้