Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. เปิดโผบิ๊ก บจ. ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 21 มิ.ย. 64

529

 
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA) หม่อมหลวง จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2564 6,600 30.25 ซื้อ Link
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA) หม่อมหลวง จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอโนมา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา) หุ้นสามัญ 17/06/2564 6,600 30.25 ซื้อ Link
เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCM) นางสาว ภัสธิตา เจริญกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/06/2564 100,000 1.08 ขาย Link
เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCM) นาย อลัมพล เจริญกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/06/2564 1,200,000 1.16 ขาย Link
เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCM) นาย อลัมพล เจริญกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/06/2564 2,600,000 1.17 ขาย Link
เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCM) นาย อลัมพล เจริญกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/06/2564 500,000 1.18 ขาย Link
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย ซื่อ หยง เสิ่น คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ซุย หย่ง ซวี่) หุ้นสามัญ 17/06/2564 100,000 3.41 ขาย Link
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย ซื่อ หยง เสิ่น ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2564 250,000 3.52 ขาย Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นางสาว มนัสนันท์ เชื้อบุญจันทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/06/2564 20,000 5.20 ขาย Link
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) นาง พิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2564 500,000 14.53 ซื้อ Link
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 17/06/2564 34,500,000 10.00 ขาย Link
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 18/06/2564 1,800,000 10.12 ขาย Link
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 18/06/2564 202,800 11.04 ขาย Link
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2564 300,000 5.13 ขาย Link
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2564 400,000 5.38 ขาย Link
ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAOIL) นางสาว ฐิตาภรณ์ นามวิชา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/06/2564 5,000 3.40 ขาย Link
ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMO) นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/06/2564 32,000 1.41 ซื้อ Link
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SST) นางสาว ดวงดาว ชินธรรมมิตร์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 17/06/2564 2,300 0.63 ขาย Link
ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCMC) นาย พิมล ศรีวิกรม์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2564 600,000 1.97 ซื้อ Link
ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIGER) นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2564 50,000 2.94 ขาย Link
ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIGER) นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2564 50,000 2.92 ขาย Link
บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCH) นายแพทย์ สุรพันธ์ ทวีวิกยการ ผู้รายงาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX 15/06/2564 26 20.56 ซื้อ Link
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) หุ้นสามัญ 18/06/2564 20,000 10.40 ซื้อ Link
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) นาย เทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวจงจิตร อเนกา) หุ้นสามัญ 17/06/2564 500,000 2.84 ขาย Link
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2564 4,000,000 2.94 ขาย Link
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2564 5,000 2.30 ซื้อ Link
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) นางสาว พรพรรณ นิลประสิทธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/06/2564 29,816 0.45 ซื้อ Link
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) นางสาว พรพรรณ นิลประสิทธิ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายธนบูลย์ พงษ์รุก) หุ้นสามัญ 16/06/2564 11,926 0.45 ซื้อ Link
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) นาย ธรรมศักดิ์ ชอบชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/06/2564 115,868 0.45 ซื้อ Link
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) นาย นพชัย วีระมาน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/06/2564 17,593,867 0.45 ซื้อ Link
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) นาย สรรชัย ศรีวิบูลย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/06/2564 1,000,000 0.45 ซื้อ Link
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/06/2564 80,000 5.28 ซื้อ Link
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2564 20,000 5.31 ซื้อ Link
ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT) นาย กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2564 95,000 2.46 ซื้อ Link
ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAK) นาง วรนุชนันท์ พงศ์สุรางค์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/06/2564 30,000 10.90 ขาย Link
ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAK) นาง วรนุชนันท์ พงศ์สุรางค์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2564 100,000 11.00 ขาย Link
ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAK) นาย ยาญชัย ตันติรัฐพงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/06/2564 100,000 10.80 ขาย Link
ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAK) นาย ยาญชัย ตันติรัฐพงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2564 48,600 11.00 ขาย Link
ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAK) นาย ยาญชัย ตันติรัฐพงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2564 50,000 10.80 ขาย Link
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) นาง กิติยา นีบเลอร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2564 10,000 5.50 ซื้อ Link
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) นาง กิติยา นีบเลอร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2564 10,000 5.40 ซื้อ Link
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) นาง กิติยา นีบเลอร์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler) หุ้นสามัญ 18/06/2564 9,400 5.48 ซื้อ Link
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย สันติธร บุญเจือ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2564 100,000 9.70 ซื้อ Link
สยามราช จำกัด (มหาชน) บมจ.(SR) นาย ต่อโชค เล้าลือชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2564 300,000 1.58 ขาย Link
สยามราช จำกัด (มหาชน) บมจ.(SR) นาย ต่อโชค เล้าลือชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2564 200,000 1.57 ขาย Link
สยามราช จำกัด (มหาชน) บมจ.(SR) นาย ต่อโชค เล้าลือชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2564 173,800 1.51 ขาย Link
หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HARN) นาย รัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2564 180,000 2.75 ขาย Link
หาดทิพย์ บมจ.(HTC) นาง ปริยา จีระพันธุ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2564 10,000 37.50 ซื้อ Link
อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(RCL) นาย อมรศักดิ์ นพรัมภา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2564 500,000 60.48 ขาย Link
อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(INGRS) นาย นอร์ซารีซาด บิน ซาอีดีน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2564 20,000 0.93 ซื้อ Link
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL) นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ผู้รายงาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX 16/06/2564 400 42.75 ขาย Link
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL) นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ผู้รายงาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX 16/06/2564 400 42.75 ซื้อ Link
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL) นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ผู้รายงาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX 17/06/2564 600 42.00 ซื้อ Link
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(INET) นาย วัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/06/2564 500,000 3.97 ซื้อ Link
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(INET) นาย วัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/06/2564 500,000 4.20 ขาย Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2564 200,000 5.85 ซื้อ Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2564 65,500 5.85 ซื้อ Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2564 400,000 5.80 ซื้อ Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2564 400,000 5.83 ซื้อ Link
เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(XO) นาง เพ็ญจันทร์ ยิ้มซ้าย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/06/2564 15,600 22.00 ขาย Link
เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NSL) นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2564 100,000 13.90 ซื้อ Link
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK) นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวันเพ็ญ ธีรวชิรกุล) หุ้นสามัญ 17/06/2564 3,700 14.70 ขาย Link
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK) นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวันเพ็ญ ธีรวชิรกุล) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 17/06/2564 3,700 11.40 ซื้อ Link
เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AIE) นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/06/2564 17,000,000 1.62 ขาย Link
แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADD) นางสาว รัตตินารถ บุญประกอบศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/06/2564 5,000 25.25 ซื้อ Link
แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADD) นาย เจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/06/2564 4,000,000 20.00 ขาย Link
แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADD) นาย สมโภช ทนุตันติวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/06/2564 4,000,000 20.00 ขาย Link
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) นาย จิน กุ้ย จาง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2564 1,650,000 2.16 ซื้อ Link
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) นาย จิน กุ้ย จาง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/06/2564 200,000 2.28 ขาย Link

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

AMR เปิดเทรดเหนือจอง 18.84%

AMR เปิดเทรดเหนือจอง 18.84%

รายงานพิเศษ : “ธีร ชุติวราภรณ์” แม่ทัพคนใหม่ OCEAN ลั่นปีนี้คาดว่าจะล้างขาดทุนสะสมเกลี้ยง!ด้วยการดำเนินงาน

“ธีร ชุติวราภรณ์” CEO คนใหม่ บมจ.โอเชี่ยน คอมเมิรช (OCEAN) เปิดอกตั้งใจเข้ามาบริหารธุรกิจ สลัดภาพทีมผู้บริหารชุดเดิม

หวัง SET ฟื้น By : แม่มดน้อย

วันนี้ วันแรก ของเดือนสิงหาคม ตลาดหุ้นไทย ไปต่อได้ยากลำบาก แม้ตลาดต่างประเทศ เปล่งประกายลำแสงสีเขียว...........

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้