Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.โนมูระ พัฒนสิน : Technical Focus

180

แนวโน้ม SET INDEX วันนี้: จากแท่งเทียนเป็น doji star (volatile/ throw back) ปิดทรงตัวแต่ยังยืนเหนือ ema10/50วันต่อไป ขณะที่สัญญาณระยะสั้นส่วนใหญ่ยังแกว่งตัวถึงอ่อนตัว และจ านวนหุ้นลบยังปกคลุม ดังนั้นวันนี้เลือกทิศทางอ่อนตัวต่อรองเป็นหลัก 1598-1594 ส่วนช่วงดีดรายวนั ยงัเผชิญแรงขายแนวต้านขยับลง 1618/1627


Resistance 1618/1627
Support 1598-1594

 

Market sentiment เมื่อวานนี้= “ เลือกกรอบอ่อนตัวต่อรอง 1598-1594 จุด ส่วนแนวต้านยังผันผวนไม่ผ่าน 1623-1627” (ปรากฏว่าดัชนีทำยอดต่ำของวันไว้ที่1605 และปิดทรงตัวบวก 1612.88) ส่งผลให้แท่งเทียนเป็น doji star (fvolatile / throw back ) ด้วยมูลค่าและปริมาณซื้อขายรวมเพิ่มขึ้นที 1.0 แสนล้านบาทจาก SET ปิดบวก แต่สัญญาณระยะสั้นแกว่งตัวถึงอ่อนตัว และจ านวนหุ้นลบยังปกตลุม ดังนั้นวันนี้เลือกอ่อนตัวเป็นหลัก =เหตุผลทางเทคนิค 4 ข้อดังนี้

 

a. Trend and Price patterns = จาก SET เมื่อวานนี้ปิดบวกยืนเหนือ ema 10 / 50 วันต่อไป โดยแท่งเทียนล่าสุดเป็น doji star (volatile / throw back) อยู่ใน Degree วัดพละก าลัง โดยแบ่งความแข็งแรงออกเป็น 2 ส่วนในการตั้งข้อสังเกตุ คือ 1. ภาวะตลาดที่มีความแข็งแรง (ให้ความเป็นไปได้ 40%) คือ SETINDEX สามารถรักษา support line 1606 จุด และรีบดีดกลับ (กรณีดังกล่าวการดีดตัวควรสร้างส่วนต่างตามแนวต้านที่วาง 1618/1627 จุด) และ 2. ภาวะตลาดเป็นเพียง neutral ไม่แข็งแรงนัก (ให้ความเป็นไปได้60%) เนื่องจากเม็ดเงินมีทั้งผลักดัน / กดดัน เป็นรายกลุ่ม พร้อมสัญญาณระยะสั้นส่วนใหญ่ยังแกว่งตัวถึงอ่อนตัวเป็นหลัก ท าให้มีแรงกดดันให้อ่อนตัวช่วงกว้างมาอยู่ที่ 1598-1594 จุด จากนั้นเริ่มนิ่งและแล้วลุ้นดีดกลับ แต่กรอบดีดตัวอาจไม่ถึงแนวต้านที่กำหนด

 

b. Big Trend = ภาพ weekly chart พบว่าแท่งเทียนยืนเหนือ ema 20/50 สัปดาห์เคลื่อนไหวแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่ระยะสั้นสร้างฐานลักษณะ higher low นับจากวันที่ 13/1/2564 ถึงปัจจุบัน อยู่ในวงจร “Set index is approaching key resistance / potential pullback” (รายงาน report ไตรมาส 2 เมษายน-มิถุนายน)โดยวางเป้า 1604/1643 ส่วนแนวรับ 1503/1476 ส าหรับ monthly chart 18 แท่ง (ปี 63 - มิถุนายน.64) อยู่ในช่วง early stage of reversal มาเป็น mark up /sloping up ยืนเหนือ medium uptrend และ monthly chart (แท่งเทียนล่าสุดเป็น doji star) นักลงทุนคงพอร์ตที่ระดับ 60 / 40 (ระหว่างหุ้นกับเสมือนเงินสด)

 

c. Momentum Indicators = เมื่อนำ SET INDEX เทียบกับเครื่องมือทางเทคนิค ปรากฏว่าสัญญาณระยะสันมีทิศทางแกว่งตัวถึงอ่อนตัว และ (บางเครื่องมือ)อ่อนตัวจากเขต overbought อาทิ 1. เครื่องมือบ่งชี้ถึงแนวโน้มอาทิ เส้น MACD และ signal line ยังยืนเหนือแกน 0 ต่อไป 2. เครื่องมือวัดการแกว่งตัว อาทิRSI ทรงตัวบวกที่64% ขณะที่ momentum มีทิศทางอ่อนตัว ส่วนเครื่องมือ slow/ modified stochastic มีทิศทางอ่อนตัวในเขต overbought เป็นต้น

 

d. Volume Indicators = SET ปิดทรงตัวบวก ด้วยมูลค่าและปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้น ยังอยู่ด้านเต่อรองมากกว่าการไล่ราคา เนื่องจากจ านวนหุ้นลบยังปกคลุมต่อ (+618/-967) โดยเครื่องมือ Volume indicators ทั้ง obv/money flow index ทรงตัว จึงเลือกต่อรองอิงแนวรับเป็นหลักส่วนแนวต้านขยับลงตามที่ก าหนดสรุปเครื่องมือa-d “เลือกอ่อนตัวต่อรองมีแนวรับเดิม / GAP 1598-1594 ขณะที่ช่วงดีดมีแรงขายตามแนวต้านขยับลงมาที่ 1618/1627” มีความเป็นไปได้ดังนี้

 

1. เหตุผลที่เลือกด้านอ่อนตัวตามแนวรับเป็นหลัก ขณะที่ช่วงดีดวางแนวต้านขยับลงและไม่ผ่าน (ความเป็นไปได้ที่จะเกิด 60%) มีเหตุผลดังนี้

1.1 มีแรงกดดันวางแนวรับ zone เดิม 1598-1594= ความเห็นไม่เปลี่ยนจาก 2 ฉบับที่ผ่านมาแม้SET INDEX/SET 50 ปิดทรงตัวบวก แต่ด้วยแท่งเทียน4 แท่งล่าสุด “ยอดสูงทยอยลดลงคล้าย throw back” รวมถึงสัญญาณแกว่งตัวถึงอ่อนตัว และ (บาง) เครื่องมืออ่อนตัวจากเขตซื้อมากเกินไป รวมถึงจ านวนหุ้นลบยังปกคลุมตามข้อ c./d. ประกอบกับ Sectors ที่มีสัญญาณระยะสั้นอยู่ด้านปรับฐาน อาทิ PETRO, ETRON , AGRI, CONMAT, FIN. จึงพิจารณา SET INDEX โซนแนวรับเดิม 1598-1594 (support line/gap) ส่งผลให้ SET50 มีอ่อนตัวขยับขึ้นที่966-962 ทั้งนี้เมื่อเริ่มนิ่งจึงลุ้นดีดทางเทคนิค

 

1.2 บรรยากาศซื้อขายยังคงมีจ านวนหุ้นลบปกคลุม จึงมีทั้งผลักดัน/ กดดัน (ต่อไป) = แม้SET INDEX / SET50 ปิดทรงตัวบวก ขณะที่ SET50 เริ่มทรงตัวเทียบกับ SET INDEX (ห่างกัน 639 จุด จาก 640 จุด เมื่อวันก่อน) ขณะที่มีจ านวนหุ้นลบยังคงปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้บรรยากาศซื้อขายมีทั้งประคอง/ กดดัน จึงแบ่ง 2 กลุ่ม คือ 1.หุ้นใหญ่/กลางมีส่วนต่างผลักดันดัชนี= BBL, KBANK, BPP, ADVANC, EGCO, VGI, CPN, SAPPE, BDMS

 

2. ส่วนหุ้นใหญ่/กลาง(จ านวนหนึ่ง) มีสัญญาณลบอยู่ด้าน sell into strength = IVL, IRPC, AEONTS, BAM, BFIT, TOA, ESSO, CCET, MBK, SIS

 


2. แนวต้านรายวันวาง STEP ขยับลงและยังผันผวน 1618/1627 (ความเป็นไปได้ที่จะเกิด 40%) = ไม่เปลี่ยนความเห็นจากฉบับเมื่อวานนี้ คือ แม้SETINDEX/SET50สามารถดีดตัวจาแนวรับทีก าหนดข้อ1.1 ก็ตาม แต่ด้วยอิทธิพลของสัญญาณระยะสั้นที่ยังแกว่งตัวถึงอ่อนตัไม่สอดคล้องกัน ประกอบกับเม็ดเงินที่ผลักดันมาจากLeaders ของกลุ่ม ENERGY, BANK ICT, MEDIA, HEALTH ตามข้อ 1.2. ดังนั้นสร้างส่วนต่างยังพิจารณาตาม step และมีผันผวนเป็นระยะที่1618/1627 (เส้น resistance line) มีผลให้แนวต้าน SET50 วางแนวต้านขยับลงเช่นกัน 981/986 จุด เมื่อถึง/ใกล้เคียงเป็นจังหวะท าก าไรของday trade ปกติ

 

3. Strategy and Action = คำแนะนำ โดยแบ่งนักเก็งกำไรออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มแรก = นักเก็งกำไรยอมรับความเสี่ยงน้อย = รอจังหวะทำกำไรมีแนวต้านขยับลง 1618/1627 จุด ส่วน protective stop เมื่อหลุดต่ำกว่า 1598-1594จุด
กลุ่มที่สอง = นักเก็งกำไรที่ยอมรับความผันผวน = แท่งเทียนเป็น doji star (volatile / throw back) ด้วยสัญญาณระยะสั้นแกว่งตัว-อ่อนตัวตามข้อ c.กลยุทธ์
จึงแบ่งเป็น 2 ข้อ 1. เลือก short against port หลุด 1606มีช่วงลง 1598-1594 เมื่อเริ่มนิ่งจึงรับกลับ 2 .รอทำกำไรมีโซนแนวต้านเดิมขยับลง 1618/1627

 

Trading buy = TU, PLANB, ITD, AAV, CPN, CK, BPP, VGI

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: WHART ลุยลงทุนเพิ่ม 3 โครงการ มูลค่า 5.55 พันลบ. ดันมูลค่าเพิ่มแตะ 4.8 หมื่นลบ.

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (เพิ่มทุนครั้งที่ 6) ประกาศ......

อินดี้ By : แม่มดน้อย

โอมมะลึกกึ๊กกึ๋ยย์ มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์......เพี้ยง แม่มดน้อยขี่ไม้กวาดคู่ใจ บินโฉบเฉี่ยวสำรวจตลาดหุ้นไทย....

ฝรั่งซื้อ/ไทยขาย By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง ชมเกมหุ้น แย่งชิง ความได้เปรียบ กลยุทธ์คว้ากำไร นั่นคือ เป้าหมายการเล่นหุ้น ฝรั่งซื้อ ทำให้......

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้