Today’s NEWS FEED

News Feed

RATCH จะเข้าถือหุ้น 10% ใน PRINC มูลค่า 1,557 ลบ.

545

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (24 พฤษภาคม 2564)--นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) RATCH เปิดเผยว่า ขอรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหาชน)(“PRINC”) ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PRINC หลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ โดยแบ่งออกเป็น (ก) การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PRINC จำนวน 346,233,682 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.09 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PRINC หลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ)ในราคาหุ้นละ 4.09 บาท และ (ข) การซื้อหุ้นสามัญเดิมของ PRINC จากนางสาวสาธิตา วิทยากร จำนวน 34,623,369 หุ้น(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.91 ของหุ้นที่ออกและชำแล้วทั้งหมดของ PRINC หลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ) ในราคาหุ้นละ 4.09 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,557,705,338.59 บาท โดยบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องต่อไป


อนึ่ง เดิม PRINC ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่อมาได้มีการซื้อกิจการที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และได้ปรับเปลี่ยนการประกอบธุรกิจหลักมาเป็นธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน

 

รายการดังกล่าว ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายที่จะต้องเปิ ดเผยสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้