Today’s NEWS FEED

News Feed

กรุงศรีเปิดตัวกองทุน KFAHYBON-A ทางเลือกการสร้างผลตอบแทนในยุคดอกเบี้ยต่ำ

141

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 18 พฤษภาคม 2564 )-------บลจ.กรุงศรี เปิดตัวกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า (KFAHYBON-A) ศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสู้ดอกเบี้ยต่ำที่มาพร้อมโอกาสเติบโตไปกับการฟื้นตัวของเอเชีย ลงทุนในกองทุนหลักที่ได้รับมอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาว* เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 18 – 24 พ.ค. 64

 

นางสุภาพร  ลีนะบรรจง  กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า “ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวเกิดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค โดยคาดการณ์ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเอเชียในปี 2021จะเติบโตอยู่ที่ 8.7% ขณะที่การเติบโตของประเทศพัฒนาแล้วอยู่ที่ 4.9%  ประเทศกำลังพัฒนาอยู่ที่ 3.5% (ที่มา:JPM, EM Strategy and Outlook, Blackrock ณ ม.ค. 64) ส่งผลให้การลงทุนใน Asian High Yield มีความน่าสนใจจากศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าตราสารหนี้ทั่วไปรวมถึงตราสารหนี้ High Yield ของภูมิภาคอื่น  นอกจากนี้ระดับราคาปัจจุบันยังมีความน่าสนใจบนประวัติความผันผวนที่น้อยกว่าหุ้น” 

“ตราสารหนี้ High Yield เป็นตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าตราสารหนี้ระดับ Investment grade จึงมักมีการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่า และราคาของตราสารก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นจากภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว  การลงทุนใน Asian High Yield จึงช่วยกระจายความเสี่ยงจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยได้เป็นอย่างดี เพราะตราสารหนี้ High yield มีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ  รวมทั้งเพิ่มโอกาสให้เงินลงทุนเติบโตไปพร้อมกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเอเชีย และหากพิจารณาเรื่องอัตราการผิดนัดชำระหนี้ เมื่อเปรียบเทียบดูแล้วจะเห็นว่าตราสารหนี้ High Yield ของเอเชียมีอัตราผิดชำระหนี้ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ”

 

“จากความน่าสนใจดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นที่มาของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า (KFAHYBON-A) ที่ลงทุนในกองทุนหลักคือ BGF Asian High Yield Bond Fund”

 

            “จุดเด่นของกองทุนหลักคือ พอร์ตการลงทุนหลักมีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดระดับสูง ใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกในหลักทรัพย์ที่ราคามีโอกาสเติบโต  กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์  มีการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนรายอุตสาหกรรมและรายประเทศ โดยสัดส่วนการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน จากภาพการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนที่ชัดเจนกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาค  และกองทุนหลักมีมุมมองเชิงบวกต่ออสังหาริมทรัพย์ของจีน   จากปัจจัยพื้นฐานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ผู้จัดการกองทุนยังให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและสภาพคล่องของกองทุน โดยมีการปรับพอร์ตการลงทุนอย่างรวดเร็วให้ทันสถานการณ์ มีการเพิ่มระดับเงินสด และลด Credit beta ในช่วงที่สภาพตลาดมีความท้าทาย มีประสบการณ์ในการบริหารกลยุทธ์ Asian High Yield มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2552” (ที่มา :BlackRock ณ 31 มี.ค. 64)

 

บลจ.กรุงศรี เชื่อว่ากองทุน KFAHYBON-A จะมีส่วนช่วยให้ผลตอบแทนรวมของพอร์ตการลงทุนมีโอกาสเติบโตมากขึ้นในยุคดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งลดความผันผวนของพอร์ตที่มีน้ำหนักการลงทุนในหุ้นเป็นสัดส่วนที่สูงด้วย”   นางสุภาพร กล่าว

 

*Morningstar Rating จาก BlackRock ณ 31 มี.ค. 64 โดยการจัดอันดับดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด

 

KFAHYBON-A มีนโยบายลงทุนใน BGF Asian High Yield Bond Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ความเสี่ยงระดับ 6: เสี่ยงสูง และกองทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

 

ขอข้อมูลหนังสือชี้ชวนได้ที่สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทร. 02-657-5757 หรือเว็บไซต์ www.krungsriasset.com  หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า  เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน  

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

 

 

 

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้