Today’s NEWS FEED

News Feed

PJWขอแก้ไขวันXRเป็น30มิ.ย.64

416

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(10พฤษภาคม 2564)-------กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 08 พ.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 มิ.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 27 พ.ค. 2564
date) (เพิ่มเติม)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข) : 25 พ.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การเพิ่มทุน
- การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม : โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 08 พ.ค. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 191,359,982
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 191,359,982
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) : 3 : 1
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบส : 01 ก.ค. 2564
ำคัญแสดงสิทธิ (Record date) (เพิ่มเติม)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ : 30 มิ.ย. 2564
(แก้ไข)
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : PJW-W1
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 3.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :
ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออก
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 08 พ.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 191,359,982
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 191,359,982
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม) : 191,359,982
________________________________________________________

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้