Today’s NEWS FEED

News Feed

UPA จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายกัญชา "โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป"

1,049

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (26 เมษายน 2564)——นายกวิน เฉลิมโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) UPA เปิดเผยว่า มติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทแคนนา แคร์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ลกรุ๊ป จำกัด (“บริษัทเป้าหมาย”) โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามัญจากบริษัทเป้าหมายจำนวน 50,000,000บาท (“รายการลงทุน”) โดยหุ้นที่บริษัท แคนนา แคร์จำกัด จะได้มารวมคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.27 ของหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัทเป้าหมายภายหลังจากที่บริษัทเป้าหมายประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งหมดตามแผนที่วางไว้(“การเพิ่มทุน”) ทั้งนี้ บริษัทเป้าหมายมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์บริษัทเป้าหมายได้ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการผลิตและสกัดกัญชาเพื่อการวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

 

การเข้าทำรายการลงทุนในบริษัทเป้าหมาย ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องทำการตรวจสอบสถานะของกิจการ (due diligence) ของบริษัทเป้าหมาย รวมถึงคู่สัญญายังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญอันได้แก่ 1) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการ (due diligence) ของบริษัทเป้าหมาย เป็นที่พึงพอใจแก่บริษัทฯโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขที่สำคัญ คือการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับกัญชาจะต้องไม่เป็นการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในเบื้องต้นสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวได้รับใบอนุญาตให้ปลูกและสกัดกัญชาเพื่อการวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แล้ว 2) การเพิ่มทุนประสบผลสำเร็จและได้รับการช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเต็มจำนวนจากผู้ลงทุนรายอื่นซึ่งเป็นที่พึงพอใจแก่บริษัทฯ


ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่า ผลการตรวจสอบสถานะของกิจการ (due diligence) และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นที่พึงพอใจ บริษัทฯ จะพิจารณาเข้าทำรายการลงทุน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยบริษัทฯจะรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป และเนื่องจากการเข้าทำรายการลงทุนจะเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งในเบื้องต้น เมื่อพิจารณาขนาดของรายการลงทุน ด้วยวิธีการค านวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยค านวณจากงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563ของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว มีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.60 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้น เช่น รายการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท One Central Tower Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทจ ากัดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.84 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 450 ล้านบาท และ รายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 146.82 ล้านบาท หากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ จะมีมติอนุมัติรายการลงทุน

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: WHART ลุยลงทุนเพิ่ม 3 โครงการ มูลค่า 5.55 พันลบ. ดันมูลค่าเพิ่มแตะ 4.8 หมื่นลบ.

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (เพิ่มทุนครั้งที่ 6) ประกาศ......

อินดี้ By : แม่มดน้อย

โอมมะลึกกึ๊กกึ๋ยย์ มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์......เพี้ยง แม่มดน้อยขี่ไม้กวาดคู่ใจ บินโฉบเฉี่ยวสำรวจตลาดหุ้นไทย....

ฝรั่งซื้อ/ไทยขาย By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง ชมเกมหุ้น แย่งชิง ความได้เปรียบ กลยุทธ์คว้ากำไร นั่นคือ เป้าหมายการเล่นหุ้น ฝรั่งซื้อ ทำให้......

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้