Today’s NEWS FEED

News Feed

บอร์ดCHAYOไฟเขียว เพิ่มทุนบริหารสินทรัพย์ชโย เจวี อีก1.74พันลบ. พร้อมขายหุ้นให้กับนักลงทุนไม่เกิน 9 ราย

1,842


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(10เมษายน 2564)--------นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)CHAYO เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ชโย เจวี จํากัด มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจํานวน 55,000,000 บาท เรียกชําระแล้วร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน และ/หรือร่วมลงทุน ในธุรกิจบริหารทรัพย์สิน และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยในเริ่มแรกบริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด ของบริษัท ชโย เจวี จํากัด และบริษัทฯ อยู่ระหว่างกับการเจรจากับนักลงทุน เพื่อร่วมลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ชโย เจวี จํากัด ซึ่งหากบริษัทฯ สามารถเจรจากับนักลงทุนได้ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท ชโย เจวี จํากัด อาจเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน บริษัท ชโย เจวี จํากัด ของบริษัทฯ จะไม่ต่ํากว่าร้อยละ 51 ตามที่บริษัทฯ ได้ รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 บริษัท ชโย เจวี จํากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชโย เจวี จํากัด ("Chayo JVT) ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 บริษัทบริหารสินทรัพย์ชโย เจวี จํากัด ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

โดยในวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ Chayo JV อีกจํานวน 1,745 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 55 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,800 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจํานวน 17,450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และบริษัทฯ จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียง บางส่วนก่อน โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นใน Chayo JV ประมาณร้อยละ 55 ของหุ้นทั้งหมดของ Chayo JV (โดยเงินลงทุนร้อยละ 55 ใน Chayo JV ประมาณร้อยละ 80 - 90 บริษัทฯ มีแผนที่จะออกตราสารหนี้ และ/หรือกู้ยืมเงินเพื่อมาลงทุน) และเสนอขายหุ้น สามัญและหุ้นบุริมสิทธิบางส่วนให้กับนักลงทุนไม่เกิน 9 ราย (โดยนักลงทุนต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน)

ทั้งนี้ ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอํานาจในการเจรจาข้อตกลงเงื่อนไขใน การลงทุน และลงนามในสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

* ทั้งนี้ ความสําเร็จของการเสนอขายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิข้างต้น ขึ้นอยู่กับข้อสรุปในการเจรจากับ นักลงทุนและเงื่อนไขข้อตกลงที่บริษัทฯ จะเข้าทํากับนักลงทุน จึงยังมีความไม่แน่นอน โดยหากบริษัทฯ ได้ข้อสรุป แล้ว จะดําเนินการแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบอีกครั้งหนึ่ง

การสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน Chayo JV จากเดิมที่บริษัทฯ ถือหุ้นใน Chayo JV ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เป็นร้อยละ 55 ของหุ้นทั้งหมดใน Chayo JV ถือเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ กํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและ การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการได้มาหรือจําหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคํานวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของ บริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์ สูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.10 และบริษัทฯ ไม่มีรายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ในระหว่างหกเดือนที่ผ่านมา ขนาดรายการ ของธุรกรรมข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศการได้มาหรือจําหน่ายไป

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: WHART ลุยลงทุนเพิ่ม 3 โครงการ มูลค่า 5.55 พันลบ. ดันมูลค่าเพิ่มแตะ 4.8 หมื่นลบ.

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (เพิ่มทุนครั้งที่ 6) ประกาศ......

อินดี้ By : แม่มดน้อย

โอมมะลึกกึ๊กกึ๋ยย์ มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์......เพี้ยง แม่มดน้อยขี่ไม้กวาดคู่ใจ บินโฉบเฉี่ยวสำรวจตลาดหุ้นไทย....

ฝรั่งซื้อ/ไทยขาย By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง ชมเกมหุ้น แย่งชิง ความได้เปรียบ กลยุทธ์คว้ากำไร นั่นคือ เป้าหมายการเล่นหุ้น ฝรั่งซื้อ ทำให้......

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้