Today’s NEWS FEED

News Feed

CM ทุ่ม 120.23 ลบ. เข้าลงทุนเพิ่มใน ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ดราย หนุนถือหุ้น 68.7%

422

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(26 กุมภาพันธ์ 2564)--บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน) CM เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติในเรื่องที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้


1. มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ดราย จำกัด (“STFD”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตจำหน่ายและส่งออกผลไม้สด ผลไม้และอาหารแปรรูปแช่เยือกแข็ง (Frozen) และอบกรอบ (Freeze Dry) ซึ่งเดิม STFD เป็นบริษัทที่ CM ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ15.0 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยบริษัทจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน STFD ด้วยงบลงทุนไม่เกิน 120,236,787 บาท โดยมีรายละเอียด ดั้งนี้

(1) CM ซื้อหุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 23,678,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิมของ STFD ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจำนวน 10ราย ในราคาหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นมูลค่าลงทุนไม่เกิน 236,787 บาท และ

(2) CM จองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของSTFD จำนวน 12,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ10 บาท (ตามราคาพาร์) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 120,000,000 บาท


ทั้งนี้ภายหลังจากธุรกรรมการเข้าลงทุนของบริษัท STFD จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกไม่เกิน12,464,422 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10 บาท ให้แก่เจ้าหนี้เงินกู้ยืมบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมียอดเงินต้นคงค้างรวมทั้งสิ้น 124,644,210 บาท (ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจาก CM จำนวน 6,930,000 บาท และเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ 19 ราย จำนวน 117,714,210 บาท) เพื่อนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวมาชำระคืนหนี้ให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันข้างต้นตามโครงการปรับโครงสร้างเงินทุนของSTFD ให้มีความเหมาะสมรองรับการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในอนาคต

บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่ใช้สำหรับการเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน STFD ในครั้งนี้จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและ/หรือเงินสดส่วนเกินที่มีอยู่ของบริษัท อนึ่ง ราคาซื้อขายหุ้นสามัญเดิมข้างต้นเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ STFD เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาSTFD มีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องโดยมีขาดทุนสะสมปรากฎตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 112.8 ล้านบาท และมีส่วนขาดทุนเกินทุนจำนวน 21.4ล้านบาท ทั้งนี้ STFD มีสินทรัพย์ หลักได้แก่ที่ดินและอาคารโรงงานผลิตสินค้า Frozen และ Freeze Dry ตั้งอยู่บนพื้นที่95 ไร่ในจังหวัดราชบุรีโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนอบกรอบ ซึ่งในปัจจุบันโรงงานผลิตสินค้าของSTFD ใช้กำลังการผลิตไม่เต็มกำลังการผลิต เนื่องจาก STFD ขาดสภาพคล่องในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิต

ทั้งนี้ภายหลงัการดำเนินการตามธุรกรรมข้างต้น แล้วเสร็จทั้งหมด บริษัทจะถือหุ้นสามัญใน STFD ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 68.7ของหุ้นที่ออกและจา หน่ายแล้วทั้งหมดของSTFD หลังการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องและการปรับโครงสร้างเงินทุน ซึ่งจะทำให้บริษัทมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ STFD โดยหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในSTFD จะทำให้ STFD มีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตและดำเนินธุรกิจและบริษัทจะนำองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตอาหารแปรรูปแช่แข็งมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าของSTFD เพื่อใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ของ STFD ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากรายได้และผลกำไรของ STFD ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การเข้าลงทุนใน STFD ยังสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจหลักของบริษัท โดยบริษัทจะมีรายได้เพิ่มเติมจากการส่งออกผลไม้แช่แข็งและอบกรอบ นอกเหนือจากการผลิตและส่งออกผกัแปรรูปแช่แข็งอีกทั้ง บริษัทจะมีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจากฐานลูกค้าเดิมของ STFD ซึ่งงจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

HotNews: PROEN เคาะไอพีโอ 3.25 บ./หุ้น พร้อมเทรด mai 29 เม.ย.นี้

บมจ.โปรเอ็นคอร์ป (PROEN) เคาะราคาขายไอพีโอหุ้นละ 3.25 บาท เตรียมเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 21-23 เม.ย.นี้ .............

TPCH ร่วม MOU โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฯ

TPCH ร่วม MOU โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฯ

ตลาดเป็นใจ By: แม่มดน้อย

ตลาดหุ้นไทย ฟื้นตัวอีกครั้ง บรรยายกาศเป็นใจ ตลาดเป็นใจ บวก ตลาดต่างประเทศเปล่งแสงสีเขียว บ้านเรา ไม่ล็อกดาวน์หรือ....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้