Today’s NEWS FEED

News Feed

CPI ปันผลอัตรา 0.11 บาท/หุ้น XD11 มี.ค. 64

325กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม : โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
(e-Meeting) ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (e-Meeting) ณ ห้องประชุม บริษัท
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2563
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 12 มี.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 11 มี.ค. 2564
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.11
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 14 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
_______________________________________________________________________

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

HotNews: PROEN เคาะไอพีโอ 3.25 บ./หุ้น พร้อมเทรด mai 29 เม.ย.นี้

บมจ.โปรเอ็นคอร์ป (PROEN) เคาะราคาขายไอพีโอหุ้นละ 3.25 บาท เตรียมเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 21-23 เม.ย.นี้ .............

TPCH ร่วม MOU โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฯ

TPCH ร่วม MOU โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฯ

ตลาดเป็นใจ By: แม่มดน้อย

ตลาดหุ้นไทย ฟื้นตัวอีกครั้ง บรรยายกาศเป็นใจ ตลาดเป็นใจ บวก ตลาดต่างประเทศเปล่งแสงสีเขียว บ้านเรา ไม่ล็อกดาวน์หรือ....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้