Today’s NEWS FEED

News Feed

ALUCON ปันผลอัตรา 10.00 บาท/หุ้น XD 27 เม.ย. 64

319
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 20 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 15 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม MR211 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติไบเทค
เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :
2. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 (2564) ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม MR211 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนาตราด กม.1 เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)
ในวันที่ 16 มีนาคม 2564

3. เสนอวาระการประชุมที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
พร้อมความเห็นคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 เมื่อวันอังคาร ที่ 4
สิงหาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60
ได้มีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2563 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563
และฐานะทางการเงินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่
งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมเป็นที่น่าพอใจประกอบกับมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นธรรม
สามารถสะท้อนผลประกอบการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ได้อย่างแท้จริงจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
และรับรองงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และการจ่ายปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหม
ายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้วและคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายปัน
ผลและสามารถขยายกิจการเพื่อการเติบโตทางธุรกิจต่อไปได้
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลตามมติที่เสนอไว้
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ
4.1 บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินในอัตรา 10 บาท ต่อหุ้น
4.2 ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น
จำนวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน 1 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนเงินปันผล ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี
ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 9 บาทต่อหุ้น และรวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ
431,999,860 บาท
โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2564
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

การจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47
ทวิกำหนดเฉพาะส่วนที่บริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ
ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ
วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายนามดังนี้
นายศุภชัย หล่อวณิชย์ นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ และนางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ
ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องด้วยบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา
จึงใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาโดยเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการท
ี่เลือกกลับเข้ามาใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นร่วมกันว่า
กรรมการทั้งสี่ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและด้วยความรอบคอบ
ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด
และได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษั
ทและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา
และในส่วนของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อแต่งตั้งนั้น
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระแต่ละท่านที่เสนอให้แต่งตั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้แม้ว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่ครบตามวาระจะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี
เมื่อรวมกับที่จะได้รับแต่งตั้งในคราวนี้ก็ตาม แต่คณะกรรมการเล็งเห็นว่ากรรมการท่านนั้น ๆ
แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งมาเกินกว่า 9
ปีแต่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประสบการณ์ของกรรมการเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
และสามารถนำพาให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ดียิ่งขึ้น
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่
ออีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ - นายมาคซิมิลาน พริสโตฟเชค
ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องด้วยบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา
จึงใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาโดยเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณา คณะกรรมการบริษัท
ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่าผู้เสนอชื่อเป็นกรรมการบริหาร - นายมาคซิมิลาน
พริสโตฟเชค เป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริหารคนใหม่
ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย
วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยใช้ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทจดทะเบียนในปี 2563
ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ
รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับประสบการณ์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการในปีที่ผ่านมานั้น
คิดแล้วเป็นอัตราร้อยละ 0.11 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว
เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจและหรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับบริษัทดังนั้น
คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยแยกเป็นดังนี้
- ประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนที่ 650,000 บาท/ปี
- กรรมการ กำหนดค่าตอบแทนที่ 400,000 บาท/คน/ปี
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทนที่ 300,000 บาท/ปี
- กรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทนที่ 250,000 บาท/คน/ปี
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดค่าตอบแทนที่ 50,000 บาท/ครั้งประชุม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดค่าตอบแทนที่ 30,000 บาท/ครั้งประชุม
และไม่มีการเสนอค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น
วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนจำนวน 3 ราย
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมและค่าตอบแทนไม่สูงเกินไป จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564
โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปีจำนวนเงิน 1,190,000 บาท รายชื่อของผู้สอบบัญชี มีดังนี้
รายนามผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย 11766 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจำนวน 1 ปี พ.ศ. 2563)
นายสุเมธ แจ้งสามสี 9362 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจำนวน 3 ปี พ.ศ. 2560 - 2562)
นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ 8509
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจำนวน 3 ปี พ.ศ. 2557 - 2559)
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้นอกจากนี้
ยังเห็นควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวน 1,190,000 บาทต่อปีทั้งนี้
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร /
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ดังปรากฏข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีตามเอกสารแนบ
วาระที่ 9. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 16
มีนาคม 2564
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 28 เม.ย. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 27 เม.ย. 2564
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 10.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 14 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
หมายเหตุ :
1. เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 (2564) พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลมีรายละเอียด
ดังนี้
1. บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินในอัตรา 10 บาท ต่อหุ้น
2. ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น
จำนวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน 1 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนเงินปันผล ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี
ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 9 บาทต่อหุ้น และรวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ
431,999,860 บาท โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่
28 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

คณะกรรมการมีมติให้เสนอแต่งตั้งนาย นายมาคซิมิลาน พริสโตฟเชค เป็นกรรมการบริหารใหม่
เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งดังกล่าว
_______________________________

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: PROEN เคาะไอพีโอ 3.25 บ./หุ้น พร้อมเทรด mai 29 เม.ย.นี้

บมจ.โปรเอ็นคอร์ป (PROEN) เคาะราคาขายไอพีโอหุ้นละ 3.25 บาท เตรียมเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 21-23 เม.ย.นี้ .............

TPCH ร่วม MOU โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฯ

TPCH ร่วม MOU โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฯ

ตลาดเป็นใจ By: แม่มดน้อย

ตลาดหุ้นไทย ฟื้นตัวอีกครั้ง บรรยายกาศเป็นใจ ตลาดเป็นใจ บวก ตลาดต่างประเทศเปล่งแสงสีเขียว บ้านเรา ไม่ล็อกดาวน์หรือ....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้