Today’s NEWS FEED

News Feed

SSP ปันผลเป็นหุ้น 10 : 1 ควบเงินสดหุ้นละ 0.011111 บาท XD13 พ.ค. 64 / แจกวอแรนต์ 4 : 1

2,131

 


กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 18 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 17 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การเพิ่มทุน
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
- การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม : รร.ตะวันนา
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 14 พ.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 13 พ.ค. 2564
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 10 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.10
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.011111
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.111111
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 101,420,000
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 101,420,000
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) : 10 : 1
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบส : 15 มิ.ย. 2564
ำคัญแสดงสิทธิ (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ : 14 มิ.ย. 2564
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : SSP-W1
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 12.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :
8 เดือน
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 253,550,000
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 253,550,000
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) : 4 : 1
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบส : 15 มิ.ย. 2564
ำคัญแสดงสิทธิ (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ : 14 มิ.ย. 2564
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : SSP-W2
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1 : 1
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :
3ปี 11เดือน
หมายเหตุ :
ราคาการใช้สิทธิ18 - 24 บาทต่อหุ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
มีอำนาจในการกำหนดราคาใช้สิทธิที่แน่นอนในช่วงราคาที่คณะกรรมการมีมติกำหนด
เว้นแต่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้
ราคาการใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 447,170,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 447,170,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 447,170,000
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 23 พ.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2564
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 15 มิ.ย. 2564
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) : 14 มิ.ย. 2564
หมายเหตุ :
92,200,000 10 หุ้นสามัญเดิม : 1 หุ้นปันผล
W1=101,420,000 10 หุ้นสามัญเดิม : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
W2=253,550,000 4 หุ้นสามัญเดิม : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
__________________

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

TMILL เปิดบ้านต้อนรับ นมธ. รุ่นที่ 18 เยี่ยมชมกิจการ

TMILL เปิดบ้านต้อนรับ นมธ. รุ่นที่ 18 เยี่ยมชมกิจการ

HotNews: กูรู DBSV มั่นใจดัชนีปีนี้ 1800 จุด เชียร์กลุ่มเฮลธ์แคร์ -หุ้นเทค

ดีบีเอสมั่นใจดัชนีหุ้นไทยปีนี้แตะ 1800 จุด รับอานิสงส์รัฐกระตุ้นบริโภค-เร่งลงทุน-โอมิครอนไม่แรง

พร้อมดีด By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ท่องเวหา เห็นเส้นเทคนิคของSET ดูไม่สวย แต่ก็ถือว่า พร้อมดีด พร้อมเด้ง ได้ตลอดเวลา

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้