Today’s NEWS FEED

News Feed

BGRIM ปันผลอัตรา 0.30 บาท/หุ้น XD 11 มี.ค. 64

241

 

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : การจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 12 มี.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 11 มี.ค. 2564
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 2.00
วันที่จ่ายปันผล : 11 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3
ท่าน ได้แก่ (1) นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (2) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล และ (3) นางเกตุวลี นภาศัพท์
อย่างไรก็ดี นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
ได้แจ้งว่าไม่ประสงค์จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น
จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระสองท่าน ได้แก่ (1) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล และ (2)
นางเกตุวลี นภาศัพท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้แต่งตั้ง นายเฟลิกซ์
ดนัย ลิงค์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ นอกจากนี้
เห็นชอบการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 9 ท่าน เป็น 10
ท่าน และเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน คือ นายปกรณ์ ทวีสิน
__________

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: PROEN เคาะไอพีโอ 3.25 บ./หุ้น พร้อมเทรด mai 29 เม.ย.นี้

บมจ.โปรเอ็นคอร์ป (PROEN) เคาะราคาขายไอพีโอหุ้นละ 3.25 บาท เตรียมเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 21-23 เม.ย.นี้ .............

TPCH ร่วม MOU โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฯ

TPCH ร่วม MOU โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฯ

ตลาดเป็นใจ By: แม่มดน้อย

ตลาดหุ้นไทย ฟื้นตัวอีกครั้ง บรรยายกาศเป็นใจ ตลาดเป็นใจ บวก ตลาดต่างประเทศเปล่งแสงสีเขียว บ้านเรา ไม่ล็อกดาวน์หรือ....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้