Today’s NEWS FEED

News Feed

ทริสเรทติ้ง คงเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน TTA วงเงินไม่เกิน 1.5 พันลบ. ที่ระดับ BBB แนวโน้ม Negative

251

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(28มกราคม 2564)-------ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ BBB พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ BBB ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต Negative หรือ ลบ ในขณะเดียวกันยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 1.5 พันล้านบาทของบริษัทที่ระดับ BBB ด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้ที่จะครบกำหนด และใช้ในการซื้อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองลำใหม่

อันดับเครดิตของบริษัทได้รับการสนับสนุนจากฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทจากการที่บริษัทมีเงินสดจำนวนมากในมือ อย่างไรก็ดี อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงความเสี่ยงในธุรกิจหลักที่อยู่ในระดับสูง คือ ธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกองทางเรือและธุรกิจให้บริการวิศวกรรมนอกชายฝั่งที่มีความไม่แน่นอนและผันผวนสูง

ธุรกิจเรือขนส่งสินค้าของบริษัทฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่เกิดภาวะหยุดชะงักอันเป็นผลกระทบจากโรคโควิด 19 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 โดยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ค่าระวางเรือ (Time Charter Equivalent -- TCE) โดยเฉลี่ยของบริษัทอยู่ที่ 11,444 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันต่อลำ เทียบกับ 7,662 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันต่อลำในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ซึ่งทริสเรทติ้งคาดว่าการฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 จนถึงปี 2564 โดยพิจารณาจากการปรับตัวของอุปสงค์และอุปทานในทิศทางที่ดีในอุตสาหกรรม รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนที่สำคัญของการค้าทางทะเล อย่างไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความอ่อนไหวจะยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อการฟื้นตัวของค่าระวางเรือ

ธุรกิจการให้บริการนอกชายฝั่งของบริษัทยังคงเผชิญกับแรงกดดันและคาดว่าจะยังคงประสบกับผลการดำเนินงานที่ขาดทุนในระยะ 1-2 ปีข้างหน้า ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 บริษัทมีมูลค่าสัญญาให้บริการที่รอส่งมอบที่ 179 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะรับรู้และเป็นฐานรายได้ให้กับบริษัท 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 และ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2564 และ 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2565 การที่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติยังคงมีความระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบกับอุตสาหกรรมยังคงเผชิญภาวะอุปทานส่วนเกิน การต่อสัญญาจึงมีความไม่แน่นอนหรือถูกกดดันด้านราคา ในขณะที่ความพยายามของบริษัทในการขยายกิจการไปยังธุรกิจและพื้นที่ให้บริการอื่น ๆ เช่น งานรื้อถอน (Decommissioning) ในอ่าวไทยยังไม่เกิดขึ้น ทริสเรทติ้งจึงมองว่าการฟื้นตัวของธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่งยังมีความไม่แน่นอน และผลการดำเนินงานที่ขาดทุนติดต่อกันจะลดทอนความแข็งแกร่งของฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท

งบการเงินที่แข็งแกร่งยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสนับสนุนอันดับเครดิตของบริษัท กระแสเงินสดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์มูลค่า 7 พันล้านบาทยังถือว่ามีจำนวนมากพอที่จะรองรับความต้องการสภาพคล่องของบริษัทในยามจำเป็นได้ ผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของบริษัทใกล้เคียงกับการคาดการณ์ของทริสเรทติ้ง บริษัทมีรายได้ 9.5 พันล้านบาท และมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 349 ล้านบาท บริษัทมีผลขาดทุน 3.4 พันล้านบาทสำหรับงวด โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ผลขาดทุนทางบัญชี จากการขายเงินลงทุนใน บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ่งค์ จำกัด (AOD) และมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน ปกติสำหรับงวด 1 พันล้านบาท ขณะที่อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 13.3% (ปรับให้เป็นตัวเลขเต็มปีโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน) จากสมมติฐานของทริสเรทติ้ง คาดว่าอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 10% ในปี 2563 ก่อนที่จะปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 20%-30% ในปี 2564-2565

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต Negative หรือ ลบ สะท้อนถึงความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของผลประกอบการในธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่งและผลการดำเนินงานที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องจะลดทอนความแข็งแกร่งของฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

โอกาสในการปรับแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น Stable หรือ คงที่ อาจเกิดขึ้นได้หากผลประกอบการของบริษัทดีกว่าที่ประมาณการและธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่งมีผลการดำเนินงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจได้รับการปรับลดลงหากผลประกอบการของบริษัทด้อยลงอย่างต่อเนื่อง หรือมีการลงทุนโดยการก่อหนี้ขนาดใหญ่

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561


บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA)
อันดับเครดิตองค์กร: BBB
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
TTA213A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,805.2 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 BBB
TTA221A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 BBB
TTA233A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 716.2 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 BBB
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 3 ปี BBB
แนวโน้มอันดับเครดิต: Negative

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้