Today’s NEWS FEED

News Feed

SAK เผยกำไร9 เดือนแรกปี 63 โตสวย54.8% หลังขยายสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 78 สาขา หนุนฐานลูกค้าพุ่ง

388

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 4 ธันวาคม 2563)---- นางเรณู วิลาศรี รองกรรมการผู้จัดการ (บริหารงานบัญชี / การเงิน) บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SAK เปิดเผยว่า ผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ156.1 ล้านบาทเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 89.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.2 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จํานวน 398.0 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จํานวน 432.0 ล้านบาท ลดลงจํานวน 34.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.9เป็นผลมาจากบริษัทฯใช้นโยบายหลักความระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้าเพื่อรักษาสภาพคล่องของกระแสเงินสดเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ COVID-19จึงทําให้พอร์ตลูกหนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 มีขนาดเล็กกว่าพอร์ตลูกหนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ประกอบกับธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยสําหรับสินเชื่อตั งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563


ค่าใช้จ่ายรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จํานวน 203.7 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จํานวน 320.8 ล้านบาท ลดลงจํานวน 117.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.5เนืองมาจากไม่มีผลขาดทุนจากการปิดสัญญาในปี 2563


สําหรับผลการดําเนินงานงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 408.8 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 264.0 ล้านบาท เพิ้มขึ้น 144.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.8 โดยมี รายได้รวมสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จํานวน 1,216.0 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จํานวน 1,172.9 ล้านบาท เพิมขึ้นจํานวน 43.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.7 สาเหตุหลักมาจากการขยายธุรกิจโดยการเปิดสาขาเพิมขึ้นจํานวน 68 สาขาในปี 2562และ 78 สาขาในงวดเก้าเดือนของปี 2563ประกอบกับจํานวนฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และมีลูกหนี้ เงินให้สินเชื่อเฉลี่ยต่อสัญญาที่เพิมขึ้น


ค่าใช้จ่ายรวมสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที 30 กันยายน 2563 จํานวน 707.3 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน จํานวน 845.4 ล้านบาท ลดลงจํานวน 138.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้ อยละ 16.3 เนื่องมาจากในปี2563 ไม่มีผลขาดทุนจากการปิดสัญญา ทั งนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจํานวน 589.5 ล้านบาท เพิมขึ้น 64.8ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 12.4 ค่าใช้จ่ายหลักได้แก่ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึงส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : กบข. ฝ่าโควิด-19 โชว์ปี 63 ผลตอบแทน 4.79% แผนหลัก 4.93%

กบข. เผยผลการดำเนินงานปี 2563 สามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนส่วนสมาชิกสูงถึง 4.79% ผลตอบแทนแผนหลัก 4.93% ท่ามกลางความผัน...

พัก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ทราบข่าวแต่เช้า โจ ไบเดน ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม

PTT Station เติม 100 ให้ 100 เติมเต็มความห่วงใยคนไทยทุกคน

PTT Station เติม 100 ให้ 100 เติมเต็มความห่วงใยคนไทยทุกคน

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้