Today’s NEWS FEED

News Feed

UPA ปิดดีลซื้อหุ้น33.84% ในOne Central Tower กัมพูชา มูลค่า 450 ลบ.

912

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 2 ธันวาคม 2563)-- นายกวิน เฉลิมโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) UPA เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2563 ของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 338,400 หุ้นของบริษัท One Central Tower Company Limited (“One Central Tower”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้น ภายหลังจากการเข้าทำรายการนี้เสร็จสมบูรณ์ (“การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์”) บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 338,400 หุ้นของ OneCentral Tower หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.84 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ One Central Tower


ในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นใน One Central Towerกับนาย Leak Yim(“ผู้ขาย”) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดย บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 338,400 หุ้น ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น450,000,000 บาท (“ราคาซื้อขายหุ้น”) (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


คู่สัญญา นาย Leak Yim ในฐานะผู้ขาย และบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ซื้อ

วันที่ของสัญญา 26 พฤศจิกายน 2563


เงื่อนไขบังคับก่อน ผู้ขายได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ดินโฉนดเลขที่ 12100404-0070, Koh NoreaNirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh พื้นที่รวม 24,179 ตารางเมตร ให้แก่ OneCentral Tower

เงื่อนไขการช าระราคาซื้อขายหุ้น เงินจำนวน 110,000,000 บาท ซึ่งเป็นเงินมัดจำที่สามารถเรียกคืนได้ (RefundableDeposit) ที่บริษัทฯ ชำระให้แก่ผู้ขายตามที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ขาย ฉบับลงวันที่ 24 เมษายน 2563 จะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการช าระราคาซื้อขายหุ้นดังนั้น จำนวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้ซื้อจะต้องชำระให้แก่ผู้ขายเมื่อเกิดการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์จะเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 340,000,000 บาท

 

One Central Tower ถือครองที่ดินซึ่งตั้งอยู่ที่ National Road 1, Niroth Commune, Chbar Ompov, PhnomPenh ราชอาณาจักรกัมพูชา โฉนดที่ดินเลขที่ 12100404-0070, Koh Norea Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penhพื้นที่รวม 24,179 ตารางเมตร ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ อาคารสำนักงาน และที่อยู่อาศัย ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากย่านธุรกิจใจกลางกรุงพนมเปญเพียง 2.5 กิโลเมตร และอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำBassac ซึ่งจัดเป็นเขตพัฒนาใหม่ในกรุงพนมเปญ


การลงทุนใน One Central Tower เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศอันเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับบริษัทฯ ในประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตทางธุรกิจและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นการเปิดโอกาสของบริษัทฯ สู่การลงทุนในโครงการอื่น ๆ ในราชอาณาจักรกัมพูชา อาทิ โครงการด้านพลังงานและสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และในประเทศกัมพูชาจาการลงทุนครั้งนี้

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้