Today’s NEWS FEED

News Feed

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทของMBKET ที่ ‘AA-(tha)’

572

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(30 พฤศจิกายน 2563)----ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ ‘AA-(tha)’  แก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทที่คาดว่าจะเสนอขายของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MBKET ('AA(tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha)) ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิคือเพื่อนำไปใช้ในการบริหารสภาพคล่องและการระดมทุนของบริษัท 

 

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

อันดับเครดิตระยะยาวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่อยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ MBKET ที่ ‘AA(tha)’ อยู่ 1 อันดับ   ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงของการขาดทุนจากการชำระคืนเงินกู้ (loss severity risks) ของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีมากกว่าเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิ นอกจากนี้อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงการที่หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติรองรับผลขาดทุนระหว่างการดำเนินกิจการ (going-concern loss absorption features) และไม่มีคุณสมบัติการแปลงเป็นทุน (equity conversion)    ฟิทช์พิจารณาให้หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวมีส่วนของหนี้ที่คิดเป็นทุน (equity credit) ที่ 0% เนื่องจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวมีอายุค่อนข้างสั้นและไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ (Corporate Hybrids Treatment and Notching Criteria)

 

ฟิทช์ใช้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ MBKET ที่ ‘AA(tha)’ เป็นอันดับเครดิตที่ใช้อ้างอิง (anchor rating) ในการพิจารณาอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าว   อันดับเครดิตภายในประเทศของ MBKET พิจารณาจากปัจจัยสนับสนุนจากธนาคารแม่ เนื่องจากฟิทช์มองว่า MBKET เป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อธนาคารแม่และกลุ่มซึ่งคือ Malayan Banking Berhad (Maybank, BBB+/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน bbb+)    โดยกลุ่มธนาคารแม่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทลูกและมีการควบคุมการบริหารงานและมีความเชื่อมโยงในการดำเนินงานในระดับสูง

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต หาเพิ่มเติมได้จากรายงานอันดับเครดิตล่าสุดหัวข้อ ‘ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศของ 5 สถาบันการเงินไทยที่ไม่ใช่ธนาคารซึ่งเป็นบริษัทลูกของสถาบันการเงินต่างประเทศ และประกาศเครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบสาหรับ บล.โนมูระพัฒนสิน’ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่  https://www.fitchratings.com/site/pr/10123704

 

 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

การปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ MBKET ซึ่งอาจเกิดจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของความสามารถหรือโอกาสในการให้การสนับสนุนที่ Maybank มีให้แก่ MBKET เหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิของ MBKET ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเช่นกัน

 

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

การปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ MBKET จะส่งผลให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิถูกปรับลดอันดับเครดิตเช่นกัน โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดจากการลดลงของความสามารถหรือโอกาสในการให้การสนับสนุนที่ Maybank จะมีให้แก่ MBKET

 

อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น

อันดับเครดิตของ MBKET มีความเชื่อมโยงกับอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ Maybank

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้