Today’s NEWS FEED

News Feed

GPSC เผยขายหุ้น ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สัดส่วน 50% ให้PTT เข้าถือ มูลค่า 693 ลบ. พร้อมอัดฉีดเงินกู้ฝ่ายละ 834 ลบ.

538

 

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(19 พฤศจิกายน 2563)----- นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) GPSC เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ คร้ังที่14/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 (กล่าวคือ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด (“GRP”)) ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก จำนวนรวมประมาณร้อยละ 50ของจำนวนหุ้น
ท้งงัหมดของ GRPให้แก่บริษัทย่อยของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”)โดยมีมูลค่ารายการรวมท้งัสิ้นประมาณ 693ล้านบาท (“ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น”)

 

นอกจากนี้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ ปตท. หรือบริษัทในเครือของ ปตท. ต่างจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมแก่ GRP ตามสัดส่วนการถือหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินฝ่ายละประมาณ 834ล้านบาท (“ธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน”)อย่างไรก็ตาม ภายใต้ข้อกำหนดในสญั ญาซ้ือขายหุ้นการซื้อขายหุ้น GRPจะเสร็จสิ้นได้จะขึ้นอยู่กับ ความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนบางประการ เช่น การที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้ยืนยันการรับแจ้งเพื่อทราบ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2564


ซึ่งภายหลงัจากการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้น เสร็จสิ้น GRP จะไม่ได้มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งนี้การที่ ปตท. เข้าร่วมลงทุนใน GRP จะช่วยสนับสนุนความสามารถของบริษัทฯ ในการลงทุนในธุรกิจพลงังานหมุนเวียน และเพิ่มความแข็งแกร่งของบริษัท ฯ ในฐานะแกนนัในการดัเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s PowerFlagship) ในการพัฒนาลงทุนและดำเนินการด้านธุรกิจไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ


อนึ่ง ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นและธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเข้าข่ายเป็ น “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน1โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการแล้ว มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03แต่ไม่เกินร้อยละ 3ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัทฯ อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่มีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าท ารายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : GUNKUL ปี 63 กำไรโตแรง 54.13% แจกปันผล0.182 บาทต่อหุ้น

อวดงบปี 63 กำไรติดปีกแตะ 3,425.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.13% เทียบจากงวดเดียวกันปีก่อนเท่ากับ 2,222.29 ล้านบาท และเป็น..

โลกฟื้น เราฟื้น By : แม่มดน้อย

หัวจิต หัวใจ แม่มดน้อย ตอนนี้ มีความสุข ด้วยจะได้พักผ่อน เก็บพลัง 3 วัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลาดบ้านเราปิดทำการ...

ชะลอ.... By : เจ๊มดแดง

หลบหน่อย เจ๊มดแดง คนสวยจะเดิน จะไต่กิ่งมะม่วง....แบบวันนี้ ตั้งใจทำงานให้เสร็จเร็วๆ จะได้ไปพักผ่อน ริมทะเล นอนตากแดด

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้