Today’s NEWS FEED

News Feed

GPSC ส่ง GRP1 เข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวันขนาด 55.8 MW มูลค่าลงทุน 2,748 ลบ.

1,326

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(14 พฤศจิกายน 2563)--- นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) GPSC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังที่12/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563ได้มีมติที่สำคัญดังนี้


1) อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท : บริษัท โกลบอลรีนิวเอเบิลเพาเวอร์วัน จำกัด(“GRP1”)
สถานที่จดทะเบียน : ประเทศไทย
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท
วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ ในไต้หวัน

โครงสร้างการถือหุ้น : บริษัท โกลบอลรีนิวเอเบิลเพาเวอร์จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจำนวนหุ้นท้ังหมดใน GRP1โดย GRP1จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางออ้มของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้ง GRP1 เสร็จสิ้นแลว้ เมื่อวันที่13 พฤศจิกายน 2563

 

2) อนุมัติให้GRP1 เข้าซื้อหุ้นร้อยละ90ของจำนวนหุ้นท้ังหมดใน Sheng Yang Energy Co., Ltd.(“Sheng Yang”) จาก Tatung Forever Energy Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของTatung Co., Ltd. (“Tatung”) (Tatung เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน)โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมท้ังสิ้นประมาณ 2,521 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ หรือเทียบเท่า 2,748ล้านบาท

ประกอบด้วยราคาซื้อขายหุ้น และราคารับโอนสิทธิในหนี้สินของSheng Yang Sheng Yang ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใน์ ไต้หวัน มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 55.8 เมกะวัตต์ โดยเป็นโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการแล้ว 54.4 เมกะวัตต์และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 1.4 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้จะขายให้กับบริษทัTaiwan Power Company ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ถือหุ้นโดยรัฐบาลไต้หวัน และเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียวในไต้หวัน (Single Buyer) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี

การลงทุนในกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดงักล่าว จึงเป็นการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้บริษัทฯ ในระยะยาว สอดคล้องกบักลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ ในการขยายกิจการด้านธุรกิจพลงังานทดแทนในต่างประเทศและช่วยต่อยอดความเชี่ยวชาญในการประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยของบริษัทฯ

 

คาดการโอนหุ้นจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1ของปี 2564 ซึ่งเมื่อธุรกรรมการซื้อหุ้นเสร็จสิ้น จะทำให้Sheng Yang มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : GUNKUL ปี 63 กำไรโตแรง 54.13% แจกปันผล0.182 บาทต่อหุ้น

อวดงบปี 63 กำไรติดปีกแตะ 3,425.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.13% เทียบจากงวดเดียวกันปีก่อนเท่ากับ 2,222.29 ล้านบาท และเป็น..

โลกฟื้น เราฟื้น By : แม่มดน้อย

หัวจิต หัวใจ แม่มดน้อย ตอนนี้ มีความสุข ด้วยจะได้พักผ่อน เก็บพลัง 3 วัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลาดบ้านเราปิดทำการ...

ชะลอ.... By : เจ๊มดแดง

หลบหน่อย เจ๊มดแดง คนสวยจะเดิน จะไต่กิ่งมะม่วง....แบบวันนี้ ตั้งใจทำงานให้เสร็จเร็วๆ จะได้ไปพักผ่อน ริมทะเล นอนตากแดด

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้