Today’s NEWS FEED

News Feed

บอร์ด7UPไฟเขียวขายหุ้นอีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น มูลค่า132ลบ. ให้TPCH

457

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(13พฤศจิกายน 2563)------บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)7UP เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) 7UP ครั้ง ที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จํากัด (“ECO”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เฟอร์รั่ม เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (“FER-EN”) โดย FER-EN ถือหุ้นอยู่ใน ECO ในสัดส่วนร้อยละ 99.87 และ 7UP ถือหุ้นอยู่ใน FER-EN ในสัดส่วนร้อยละ 99.99


โดยการเข้าทํา รายการดังกล่าวเป็นการขายหุ้นสามัญของ ECO ในสัดส่วนร้อยละ 99.87 ของทุนจดทะเบียน หรือจํานวน 52,375,434 หุ้น ใน มูลค่า 132 ล้านบาท ให้กับ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“TPCH”) โดยภายหลังจากการจําหน่ายหุ้นสามัญ ของ ECO ทั้งหมดแล้ว จะมีการดําเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ECO จากตัวแทนของ 7UP เป็นตัวแทนของ TPCH ส่งผลให้ ECO สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของ 7UP ซึ่งการเข้าทํารายการดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ความเกี่ยวโยงใดๆ กับ ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย ธุรกรรมนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงตาม ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : SA โชว์ปี 63 ผลงานนิวไฮ ปันผลเป็นหุ้น 15 : 1 ควบเงินสดหุ้นละ 0.195 บาท

บมจ.ไซมิส แอสเสท หรือ SA ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โชว์ผลการดำเนินงานปี 2563 ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์....

หุ้นรอข่าว By : แม่มดน้อย

สาวสวย สาวน้อย แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มาแล้ว ตลาดหุ้นไทย เช้าวันนี้ ปรับตัวลง ตามตลาดเมืองนอก และวัคซีน ก็เดิน

ผ่อนคลาย By : นายกล้วยหอม

หนุ่มใหญ่ ใจดี นายกล้วยหอม ตอนนี้ รู้สึกผ่อนคลาย ด้วยวันนี้ วัคซีน ต้านโควิด-19 จะมาถึงประเทศไทยแล้ว เป็นสัญญาณที่ดี

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้