Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ทิสโก้ : หุ้นใหม่เข้าตลาด บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) KK

163

หุ้นใหม่เข้าตลาด
บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) (KK)
ลักษณะธุรกิจ :
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค โดยธุรกิจค้าปลีกเป็นการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้านสาขาชื่อ “เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์สโตร์” จำนวน 28 สาขา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล รวมถึงบริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้าจำนวน 1 แห่งในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค และเป็นสถานที่กระจายสินค้าให้แก่ร้านสาขาของบริษัทฯ ทั้งนี้ ด้วยการดำเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดสงขลามาเป็นระยะเวลามากกว่า 27 ปี ทำให้บริษัทฯ มีความเข้าใจในวิถีการดำเนินชีวิตและความต้องการสินค้าของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “ซื้อของครบ พบของถูก ถูกทุกวัน ที่ K&K ทุกสาขา ใกล้บ้านคุณ”


โครงสร้างรายได้    งบการเงิน
เฉพาะกิจการ    งบการเงินรวม1    งบการเงิน
เฉพาะกิจการ    งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
    ปี 2559    ปี 2560    ปี 2561    ปี 2562
    ล้านบาท    ร้อยละ    ล้านบาท    ร้อยละ    ล้านบาท    ร้อยละ    ล้านบาท    ร้อยละ
1.    รายได้จากค้าปลีก    773.13    81.77    731.45    77.99    783.11    82.56     771.17     82.39
2.    รายได้จากค้าส่ง    168.43    17.81    185.62    19.79    155.85    16.43     158.13     16.89
3.    รายได้จากตัวแทนจำหน่ายสินค้า2    -    -    12.13    1.29    -    -    -    -
รายได้จากการขาย    941.57    99.58    929.21    99.07    938.97    99.00     929.30     99.29
รายได้อื่น3,4    3.96    0.42    8.69    0.93    9.52    1.00     6.68     0.71
รวมรายได้    945.52    100.00    937.90    100.00    948.49    100.00     935.98     100.00
หมายเหตุ   1.  ในปี 2560 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินรวม เนื่องจากเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เค แอนด์ เค ดีซีพี จำกัด (“เค แอนด์ เค ดีซีพี”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 และในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดร้อยละ 99.98 ให้แก่บุคคลภายนอก มีผลทำให้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เค แอนด์ เค ดีซีพี ไม่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกต่อไป
                2.  รายได้จากตัวแทนจำหน่ายเป็นรายได้จาก เค แอนด์ เค ดีซีพี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
                3.  รายได้อื่น ได้แก่ รายได้ค่าเช่าพื้นที่หน้าร้าน รายได้ค่าเช่าพื้นที่ตู้ ATM ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น
                 4.  ในปี 2559 – 2561 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงรายได้อื่นโดยการบันทึกรายได้ค่าเช่าหัวชั้นและกองโชว์จากรายได้อื่นไปเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับรายได้อื่นในปีปัจจุบัน


โครงสร้างรายได้    งบการเงินเฉพาะกิจการ
    ม.ค. – มิ.ย. 2562    ม.ค. – มิ.ย. 2563
    ล้านบาท    ร้อยละ    ล้านบาท    ร้อยละ
1.    รายได้จากค้าปลีก    376.80    82.62    404.31    83.51
2.    รายได้จากค้าส่ง    75.38    16.53    77.67    16.04
รายได้จากการขาย    452.18    99.15    481.98    99.55
รายได้อื่น1    3.89    0.85    2.16    0.45
รายได้รวม    456.06    100.00    484.14    100.00
หมายเหตุ   1. รายได้อื่น ได้แก่ รายได้ค่าเช่าพื้นที่หน้าร้าน รายได้ค่าเช่าพื้นที่ตู้ ATM ดอกเบี้ยรับ เป็นต้นโครงการในอนาคต :
บริษัทฯ มีแผนการขยายร้านสาขาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นเปิดร้านสาขาในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล และจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นร้านสะดวกซื้อชั้นนำในภาคใต้ และเป็นร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคอันดับแรกๆ ที่ผู้บริโภคนึกถึง ภายใต้แนวคิด “ซื้อของครบ พบของถูก ถูกทุกวัน ที่ K&K ทุกสาขา ใกล้บ้านคุณ” ในแต่ละปี บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายร้านสาขาจำนวน 3 - 4 สาขา โดยมุ่งเน้นการเช่าที่ดินเพื่อเปิดร้านสาขาเป็นหลัก ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนเฉลี่ยประมาณ 10 - 12 ล้านบาทต่อสาขา
ความเห็นของเรา :
เราประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของ KK ที่ 1.20 – 1.40 บาท อิง PER ที่ 18 – 20 เท่าเทียบกับหุ้นที่มีธุรกิจและขนาดใกล้เคียงกันอย่าง TNP โดยเรามองว่าธุรกิจมีความได้เปรียบจากความชำนาญในพื้นที่ภาคใต้ แต่อย่างไรก็ตาม การขยายตัวออกนอกพื้นที่จะขยายตัวได้ลำบาก และมีความเสี่ยงในระยะยาวจากการเข้ามาของเทคโนโลยีและธุรกิจ Delivery รวมถึงด้วยขนาดของกิจการที่ค่อนข้างเล็กทำให้อาจมีปัญหาด้านสภาพคล่องในการซื้อขายได้  

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (Par)    0.50 บาท
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย (IPO)    69 ล้านหุ้นแบ่งเป็นประชาชนทั่วไป 62.1 ล้านหุ้นและสำหรับผู้บริหารและพนักงาน 6.9 ล้านหุ้น
ทุนจดทะเบียน    115 ล้านบาท (230 ล้านหุ้น)
ราคาเสนอขาย    0.88 บาท
วันเริ่มซื้อขาย    7 ต.ค. 2020
ตลาดรอง    ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) บริการ
วันที่เสนอขาย    29 ก.ย. – 1 ต.ค. 2020
ที่ปรึกษาทางการเงิน    บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน    1) เป็นเงินทุนในการขยายร้านสาขา เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ 2) ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 3) เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษี, เงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) แต่ทั้งนี้ ยังต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน, การขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ


โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ :
    ก่อน IPO    หลัง IPO กรณีมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญส่วนเกิน
1. กลุ่มครอบครัวสิริธนนนท์สกุล    100.0%    65.7%
รวม    100.0%    65.7%
หุ้น IPO    -    34.3%
รวม     100.0%    100.0%

ข้อมูลทางการเงิน :
    2017    2018    2019    1H20
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)    929.21    938.97    929.30    481.98
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)    18    16    12    7
FD EPS (บาท)    0.08    0.07    0.05    0.03
FD BV (บาท)    0.32    0.37    0.39    0.42


Market Insight
 E- mail :tiscoresearch@tisco.co.th

ณภัค ภัทรสุปรีดิ์

: เรียบเรียง โทร : 02-276-5976 อีเมล์ : reporter@hooninside.com ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

HotNews : BCH ตั้งเป้าปี 64 ปั้มรายได้โต 10-15% 2 รพ.ใหม่หนุน - ขอโควตาประกันสังคมเพิ่ม

BCH คาดรายได้ปี 64 โต 10-15% พร้อมคงเป้าอิบิทด้ามาร์จิ้น 28-30% หลังมีรายได้จาก 2 รพ.ใหม่หนุน พร้อมวางงบลงทุนปี64...

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : ดาวโจนส์ หุ้นไทย ทองคำ น้ำมัน พันธบัตร หลัง DOW ฉลองชัย 30,000 จุด

1.แนวโน้มหุ้นอเมริกา ทองคำ น้ำมัน ดอลลาร์ BITCOIN และพันธบัตร หลังดาวโจนส์ทะลวงด่าน 30,000 จุด-ข่าวดีวัคซีนและการโอน

เกาะทุน โหนบิ๊กแคป By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็น ดาวโจนส์ปิดตลาดทะลุ 3 หมื่นจุด กระแสทุน เงินตรา ไหลสู่หุ้น ตลาดหุ้นทั่วโลก ก็พลอยได้รับ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้