Today’s NEWS FEED

News Feed

บอร์ด B ไฟเขียว เพิ่มทุน 330 ล้านหุ้น เสนอขาย PP หวังนำเงินลงทุนธุรกิจพลังงาน-ลงทุนในบียอนด์ แคปปิ ตอล

169


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 29 กันยายน2563)--- นายพงศ์ศิริ ศิริธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) B เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่10/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28กันยายน พ.ศ. 2563 มีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 224,400,000 บาท (สองร้อยยี่สิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน)จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,475,536,337.04 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,699,936,337.04 บาท(หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท(หกสิบแปดสตางค์)แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท ที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 โดยราคาเสนอขายข้างต้นนี้จะเป็นไปตาม“ราคาตลาด”


ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม เพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกที่กำลังดำเนินการศึกษาอยู่ จำนวน ประมาณร้อยละ 70 ของจำนวนเงินที่ได้รับ
,เพื่อลงทุนใน บริษัท บียอนด์ แคปปิ ตอล จำกัด จำนวน ประมาณร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ได้รับ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย จนวน ประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ได้รับ


กำหนดให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่1/2563 ในวันอังคารที่ 8ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.ณ ห้องชมัยมรุเชฐสโมสรทหารบก (วิภาวดี) เลขที่195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ10400

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ปูหนีบอีปิ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ต้องขอชม ตลาดหุ้นไทย ถือว่า แกร่งกว่าตลาดต่างประเทศหลายตลาด หลังจาก ดาวโจนส์ ยุโรป กอดคอดิ่ง

รอบของหุ้นยางพารา By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม มองวันนี้ ตลาดหุ้นไทย คงแกว่งตัวในกรอบ 1,200-1,220 จุด สูตรขึ้นขาย ลงซื้อ เก็งกำไรก็ตามกระแสกันไป ตัว

ทรงตัว By : เจ๊เยเลน ณ Wall Street

ทรงตัว!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,207.94 จุด -1.01 จุด หรือ 0.08% ยังแกว่งตัวในแดนลบสลับบวกผันผวนทีเดียวเจ้าค่ะโดย

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้