Today’s NEWS FEED

News Feed

SYNTEC ใส่เงินเพิ่มทุนใน บ.ย่อย เอสเอชจี แมเนจเม้นท์ อีก 3.5 ลบ. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนขยายธุรกิจ

282

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(28 กันยายน 2563)------บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYNTEC เปิดเผยว่า (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563เมื่อวันที่
28 กันยายน 2563เรื่องการเพิ่มทุนในบริษัท เอสเอชจี แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรของบริษัทย่อย
วันที่ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน หลังจากได้รับมติอนุมัติจำกที่ประชุมจากคณะกรรมการบริษัท
วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุน ภายในเดือนตุลาคม 2563
ลักษณะรายการ บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนจากเดิม 4 ล้านบาท มีความประสงค์ที่จะเพิ่มอีก 5 ล้านบาทเป็น 9 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นจำนวน 90,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ลักษณะการเพิ่มทุน บริษัทยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม คือ ร้อยละ 70
แหล่งเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจหลักแต่อย่างใด
ขนาดรายการ เงินลงทุนที่ต้องชำระเพิ่มในคราวนี้คือ 3.5 ล้านบาท ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มีขนาดร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท
ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่มีมูลค่า10,527 ล้านบาท
การดำเนินการ การเพิ่มทุนในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม และมีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15
ของสินทรัพย์รวมนั้น ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ในกำรทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551

 

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : Pain Point จุดเจ็บปวดหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว การบิน โรงแรม ห้าง ภัตตาคาร โรงหนัง

1.ลงทุนหุ้นการท่องเที่ยวไว้ ร่วงลงมาเจ็บปวดหนักกับหุ้นการบิน โรงแรม โรงหนัง ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า ตอนนี้โดนเหวอะ

RT จับมือ APM เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด CNS

RT จับมือ APM เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด CNS

หุ้นเด้ง By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นตลาดต่างประเทศ เอเชีย ทิ้งตัว ตามดาวโจนส์ล่วงหน้าปรับตัวลง บรรยากาศวันศุกร์ วันสุดท้าย

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้