Today’s NEWS FEED

News Feed

STEC ซื้อกิจการ เอส ที ไอ ที มูลค่า 674.48 ลบ. จาก STPI-ผู้ถือหุ้นรายย่อย 4 ราย

248
สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(24 กันยายน 2563)--- นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) STEC เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา -11.30 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวดังนี้


1. อนุมัติการซื้อกิจการบริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด ("STIT") ที่มีเฉพาะสินทรัพย์ดำเนินงาน (Operating Assets) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 13,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ ("STPI") จำนวน 13, 499,993 หุ้นและผู้ถือหุ้นรายย่อย 4 ราย จำนวนรวม 7 หุ้น ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 674,487,000 บาท หรือ 49.962บาทต่อหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย "สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ และตามเงื่อนไขการซื้อขาย STPI ต้องดำเนินการเรื่องดังนี้


- เงื่อนไขบังคับก่อน
1) STPI ต้องจำหน่ายที่ดินโฉนดเลขที่ 146558 เนื้อที่ 10-1-13.7 ไร่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ตั้งโครงการให้แก่ STIT ในมูลค่า 63,762,350 บาท

2) STPI ต้องซื้อหุ้นบริษัท เอสทีไอที 2011 จำกัด ("STIT2011"-บริษัทย่อยของ STIT) ในมูลค่าเท่ากับมูลค่าตามบัญชีปรับปรุงด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายที่ปรึกษากฎหมายจำนวน 8 ล้านบาท(ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีจำนวน 65,251,956 บาท) แลรายการภาษีตามที่ได้รับและ/หรือชนะคดีจริง

3) STPI ต้องเจรจากับสถาบันการเงิน เพื่อคงวงเงินสินเชื่อเดิมที่ STIT มีอยู่- เงื่อนไขอื่นๆ: ภายใน 30 วันนับจากวันซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ต้องมีการจัดทำงบการเงินทั้งของ "STIT" และ "STIT2011" ปรับปรุงมูลค่าการซื้อขายตามหลักการที่ได้มีการตกลงกัน

การพิจารณาคำนวณขนาดรายการการพิจารณาการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ [ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า"ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์")]เมื่อพิจารณาผลการคำนวณขนาดรายการจากเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท: ผลจากการคำนวณขนาดรายการจากเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุดณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้ค่าสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 3.66และเมื่อคำนวณรวมขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6เดือนที่ผ่านมาแล้ว มีขนาดของรายการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.76 ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15บริษัทฯไม่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน [ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน")]เมื่อพิจารณารายการที่เกี่ยวโยง: ผู้ถือหุ้นใหญ่ STEC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน STPI รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวโยงกันประเภทที่ 4 (รายการเกี่ยวกับซื้อสินทรัพย์/บริการ)
ขนาดของรายการเกี่ยวโยงจะมีมูลค่าเท่ากับ 674,487,000 บาท (มูลค่าการซื้อขายหุ้น "STIT")ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 424 ล้านบาท หรือ เกินกว่าร้อยละ 3ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ(รายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ) ดังนั้น ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันบริษัทฯ ต้องทําการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯและต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย


2. อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการซื้อกิจการ STIT แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3. อนุมัติการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) เป็นดังนี้

กำหนดวัน และ เวลา การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น: วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. สถานที่ประชุม: ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทยทาวเวอร์ เลขที่ 32/60 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้:


1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2563
2. พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อกิจการบริษัท เอสทีไอที จำกัด โดยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด จำนวน 13,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอและผู้ถือหุ้นรายย่อย 4 ราย
3. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


วันกำหนดชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน: วันที่ 8 ตุลาคม 2563บริษัทฯ ขอเรียนว่า นายชำนิ จันทร์ฉาย พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี นายมาศถวิน ชาญวีรกูล และ นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่ได้ร่วมออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆดังกล่าวข้างต้น


บริษัทฯขอเรียนเพิ่มเติมว่า การทำธุรกรรมตามข้อ 1 ข้างต้น เป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน STPI เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมตามข้อ 1ข้างต้นตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันด้วยเช่นกัน ดังนั้น STPIจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยผู้ถือหุ้นจึงควรพิจารณาข้อมูลที่จะเปิดเผยโดย STPI ควบคู่กันไป

ในเรื่องวิธีการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส "COVID-19" บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์ "COVID-19" มาโดยตลอด และมีความห่วงใยในสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯยังจะปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการประชุมตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส "COVID-19" ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่การเตรียมการก่อนประชุมการดำเนินการประชุม และการดำเนินการหลังประชุมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้โดยบริษัทฯจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยละเอียดให้ท่านทราบต่อไปโดยจัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ (www.stecon.co.th)และเว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอความกรุณาท่านได้โปรดติดตามผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : NDR ส่งซิกโค้ง 3 สดใส

ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา แม่ทัพ NDR แย้มประชุมบอร์ด 12 พ.ย. นี้ เคาะงบ Q3/63 ส่งซิกผลงานโตสวยหลังออเดอร์เริ่มกลับมา...

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : Pain Point จุดเจ็บปวดหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว การบิน โรงแรม ห้าง ภัตตาคาร โรงหนัง

1.ลงทุนหุ้นการท่องเที่ยวไว้ ร่วงลงมาเจ็บปวดหนักกับหุ้นการบิน โรงแรม โรงหนัง ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า ตอนนี้โดนเหวอะ

RT จับมือ APM เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด CNS

RT จับมือ APM เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด CNS

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้