Today’s NEWS FEED

News Feed

RML ยัน MESA THAI เข้าถือหุ้น 21.402% ไม่กระทบต่อนโยบาย-การดําเนินธุรกิจหลัก

417


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(9 กันยายน2563)-- นายสถาพร อมรวรพักตร์ กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) RML เปิดเผยว่า ตามที่ MESA THAI PTE. LTD. ได้ยื่นแบบรายงานการได้มาของหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) เมื่อวันที่ 3กันยายน 2563 ถึงการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทรวมจํานวนทั้งสิ้น 893,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 21.402ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ส่งผลให้ MESA THAI PTE. LTD. กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (MESATHAI PTE. LTD. เป็นบริษัทในสิงคโปร์ซึ่งมี Mr. Kwee Liong Tek เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว) โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ ปัจจุบันตามข้อมูลที่บริษัทรับทราบ ผู้ถือหุ้นรายใหม่ได้หุ้นมาเพียงร้อยละ 21.402 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัท ซึ่งไม่เข้าข่ายการทําคําเสนอซื้อทั้งหมดของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ MESA THAI PTE. LTD. ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ของบริษัท จะทําการส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทรวมจํานวน 2 ท่าน


บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบถึงการลาออกของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัท ดังนี้
2.1 นายลี เชเต็ก ไลโอเนล ลาออกจากตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและกรรมการทุกตําแหน่ง
2.2 นายลี เช เชง เอเดรียน ลาออกจากตําแหน่งกรรมการทุกตําแหน่งการลาออกของบุคคลทั้งสองท่านดังกล่าวข้างต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2563เป็นต้นไป
2.3 นายวรุณ วรวณิชชา ลาออกจากตําแหน่งกรรมการทุกตําแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2563เป็นต้นไป


ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้
3.1 แต่งตั้งนายสถาพร อมรวรพักตร์(ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงิน ณ ปัจจุบัน) เข้าดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระหว่างกาล อีกตําแหน่งหนึ่ง
3.2 แต่งตั้งนายสเตฟาน มิเชล เป็นกรรมการบริษัท (แทนนายลี เช เชง เอเดรียน)
3.3 แต่งตั้งนายตัน ซวีเบ็ง เคลวิน เป็นกรรมการบริษัท (แทนนายลีเช เต็ก ไลโอเนล)
3.4 แต่งตั้งนายเตย์ เคียน เซ็งจอห์น เป็นกรรมการบริษัท (แทนนายวรุณ วรวณิชชา)
โดยการแต่งตั้งตามข้อ 3.1 –3.4 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563เป็นต้นไปบริษัทขอเรียนชี้แจงว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อนโยบายและการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท อย่างไรก็ดี หากต่อไปในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องโครงสร้างการบริหารงานหรือนโยบายการดําเนินงาน บริษัทจะแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไป

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดเศรษฐกิจไทยปี 2564 โตลดลงที่ 1.8% หลังเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองเศรษฐกิจไทยปี 2564 มีแนวโน้มเติบโตลดลงที่ 1.8% จากคาด...

TMILL มอบทุนการศึกษา สานโอกาสให้เยาวชน

TMILL มอบทุนการศึกษา สานโอกาสให้เยาวชน

HotNews: PROEN เคาะไอพีโอ 3.25 บ./หุ้น พร้อมเทรด mai 29 เม.ย.นี้

บมจ.โปรเอ็นคอร์ป (PROEN) เคาะราคาขายไอพีโอหุ้นละ 3.25 บาท เตรียมเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 21-23 เม.ย.นี้ .............

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้